بررسی میزان جیوه، سرب، روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در دو ناحیهء آبکنار و شیجان از تالاب انزلی در فصل بهار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

3 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تالاب انزلی یکی از بوم سازگان های مهم آبی ایران است که در جنوب غربی دریای خزر قرار دارد. این تالاب زیستگاه ماهیان و آبزیان با ارزشی است که نقش بسیار مهمی را در چرخه زیستی این تالاب دارند.   
این مطالعه بر روی ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در بهار سال 1387 در آبکنار ( بخش غربی تالاب انزلی) و شیجان ( بخش شرقی تالاب انزلی) صورت گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان فلزات سنگین (مس، سرب، روی و جیوه) در بافت عضله و کبد این ماهی بود.
   از میان ماهیان صید شده در فصل بهار، تعداد 9 عدد ماهی سوف حاجی طرخان(1تا +2 ساله) انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دادند که در بافت عضله و کبد نمونه های آبکنار، میانگین میزان مس به ترتیب برابر 74/1و 43/10 میکروگرم بر گرم وزن تر، سرب برابر 68/0 و 82/1 میکروگرم بر گرم وزن تر و میزان روی برابر 84/6 و 27/25 میکروگرم بر گرم وزن تر و میزان فلز جیوه 013/0 و  024/0 میکروگرم بر گرم وزن تر بود.
   همچنین در بافت عضله و کبد نمونه های منطقه شیجان، میزان مس به ترتیب برابر 23/1 و 72/8 میکروگرم بر گرم وزن تر، سرب برابر 43/0 و 24/1 میکروگرم بر گرم وزن تر و میزان روی برابر 32/5 و 36/21 میکروگرم بر گرم وزن تر و میزان فلز جیوه 024/0 و 031/0 میکروگرم بر گرم وزن تر بدست آمد. مقایسه نتایج حاصله با تی- تست نشان داد که میزان فلزات سنگین(جیوه، سرب، روی و مس) بین بافت عضله و کبد نمونه های هر دو منطقه دارای اختلاف معنی داری بود(05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Hg, Pb, Zn, Cu in muscle and liver of tissue of European Perch (Perca fluviatilis) in areas of Abkenar and Sheyjan of Anzali Lagoon in spring

نویسندگان [English]

  • A. Ashja Ardalan 1
  • M.R. Sohrabi 2
  • S. M. Mirheydari 1
  • H. Abdollah Beiki 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Young Researchers Club, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Anzali Lagoon is one of the most important aquatic ecosystems of Iran located in south-west of the Caspian Sea. This Lagoon is a habitat for valuable fishes and aquatic animals which have an important role in life cycle of this ecosystem.
In this study, sampling from European perch (Perca fluviatilis) was conducted in two areas of Abkenar (from western basin of the Anzali Lagoon) and Sheyjan (from eastern basin) in spring 2008. The aim of this investigation was to determination of heavy metals (Hg, Pb, Zn, Cu) in muscle and liver of Perch.
9 specimens of perch (1- +2 years) were sampled and transferred to laboratory for relevant analyses. During this investigation, the results in these areas were compared. The results showed that in muscle and liver of samples in Abkenar Cu determination 1.74 and 10.43 µg per gr wet weight, respectively, Pb determination was 0.68 and 1.82 µg per gr wet weight, Zn determination was 6.84 and 25.27 µg per gr wet weight and Hg determination was 0.013 and 0.024 µg per gr wet weight.
Also in muscle and liver of samples in Sheyjan Cu determination was 1.23 and 8.72 µg per gr wet weight, respectively, Pb determination was 0.43 and 1.24 µg per gr wet weight, Zn determination was 5.32 and 21.36 µg per gr wet weight and Hg determination was 0.024 and 0.031 µg per gr wet weight. Results revealed significant difference using t-test between determination of heavy metals ( Hg, Pb, Zn & Cu) in muscle and liver tissue samples of the two areas(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • European perch
  • Perca fluviatilis
  • Anzali lagoon
  • Caspian Sea