بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ومقاومت به فلزات سنگین درباکتری های جدا شده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 مرکز تحقیقات غذا ودارو وزارت بهداشت. انسیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت به فلزات سنگین درباکتری های جداشده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی، نمونه برداری در دو فصل زمستان 87 و بهار 88 انجام گرفت و حساسیت تمام باکتری ها نسبت به 6 آنتی بیوتیک : آمپی سیلین، استرپتومایسین ، تتراسایکلین ، کلرامفنیکل، جنتامایسین وآمیکاسین سنجیده شد. نتایج نشان دادکه باکتری_ های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های: آمپی سیلین(92/92درصد)، استرپتومایسین(14/45درصد) ،تتراسایکلین(73/45درصد ) مقاومت بالایی داشتند در حالی که مقاومت آنها نسبت به کلرامفنیکل (82/12درصد ) نسبتاً پایین بود و نتایج به دست آمده عدم مقاومت باکتری های جدا شده از روده ماهی کپور وحشی را نسبت به آنتی بیوتیک های: جنتامایسین(0درصد )و آمیکاسین(0درصد ) نشان داد. همچنین باکتری های جدا شده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی نسبت به آنتی بیوتیک های مورد آزمون درصد بالایی از الگوی چند مقاومتی را نشان دادند.
باکتری های جدا شده از نظر مقاومت به3 نوع فلز سنگین : مس و کادمیوم و جیوه نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند . بر اساس نتایج بدست آمده باکتری های جدا شده از روده نسبت به فلزات سنگین با غلظت های مختلف (100 و 200 میکروگرم در میلی لیتر ) مقاومت نشان دادند. به طوری که الگوی مقاومتی به صورت +2>  Hg+2  Cd<  +2    Cu بدست آمد.
با بررسی همبستگی میان مقاومت به فلزات سنگین و مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های جدا شده از روده ماهی کپور وحشی توسط آزمون پیرسون، ارتباط خطی میان درصد باکتری های مقاوم به فلزات سنگین و درصد باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های مورد آزمون به دست آمد. این نشان دهنده این است که افزایش آلاینده های فلزی توانسته است سبب افزایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و فلزات سنگین در تالاب انزلی گردد. این بررسی که برای اولین بار در تالاب انزلی صورت گرفت می تواند نشانگر احتمال انتقال باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به انسان ها از طریق مصرف ماهی باشد که این مسئله امری مهم در سلامت عمومی جامعه محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Consideration on against antibiotic and heavy metals resistance in isolated bacteria from intestine organ of Anzali Lagoon’s Cyprinus Carpio

نویسندگان [English]

  • Sh. Safaeian 1
  • H. Hosseiny 2
  • A. Esmaili 3
  • Z. Moghaddam 1
  • H. Vakili َAmini 1
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty Board of Foodstuffs & Medicine Research Center of the Ministry of Health, State Foodstuff Industries and Nourishment Research Institute, Sheheed Beheshti University of Medical Sciences
3 Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Sampling of wild Common carps from Anzali Lagoon was operated in winter and spring 2009 in order to modify resistance of bacteria of their intestinal organ against antibiotics and heavy metals and sensitivity of all bacteria to 6 antibiotics of ampicillin, streptomycin, tetracycline, cloramphenicl, gentamicin and amikacin was considered. The results show that isolated bacteria had high resistance against three antibiotics of Ampicillin (92.92%), Streptomycin (45.14%) and Tetracycline (45.73%) but that they had approximately low resistance against Cloramphenicl (12.82%). According to the results Common carps had no resistance against two other antibiotics of Gentamicin (0%) and Amikasin (0%). The Isolated bacteria from intestinal organ of Common carps also showed high level of multi-resistance patterns against above mentioned antibiotics.
Sample bacteria were also considered for their resistance against three heavy metals of copper, cadmium and mercury. According to researches the bacteria from intestinal organ resistance against heavy metals with different densities (100 and 200 μg/ml) and the resistance pattern was figured as Cu2+>Cd2+>Hg2+.
Studying the solidarity between heavy metal resistance and antibiotic resistance in Isolated the bacteria from intestinal organ of Common carps by Person Test, the linear relation between the percentage of resistant bacteria against heavy metals and percentage of resistant bacteria against antibiotics was achieved. This achievement confirms that increasing of metal pollutions increases the number of resistant bacteria against antibiotics and heavy metals in Anzali Lagoon.
This study is executed for the first time in Anzali Lagoon and shows the probability of antibiotic resistant bacteria metastasis to human by having fishes. This can be a serious subject which threatens general health of society. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterium
  • Antibiotic resistance
  • Heavy Metal Resistance
  • Common Carps
  • Anzali lagoon