بررسی صحت تقریب اغتشاش برای پراکندگی صوت در دریا در اثر طیف پیرسون – مسکویچ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

جذب و پراکندگی صوت یکی از مباحث مهم مطالعه فیزیکی دریاها و اقیانوس ها است. در این مقاله به بررسی پراکندگی صوت در اثر طیف پیرسون– مسکویچ پرداخته شده است. در این مطالعه تقریبات اغتشاش برای پراکندگی از سطوح دریا در حضور این طیف بررسی شده و با نتایج واقعی نمونه به دست آمده توسط معادله انتگرال مقایسه شده است.
همه نتایج در این تحقیق برای فرکانس صوت HZ200 و برای زاویه تابش º 20- º 10 درجه می­باشد. که برای مثال های بررسی شده تئوری مرتبه اول اغتشاش برای سطوح پراکندگی به عقب dB 3-1 کمتر را نشان می­دهد و برای زوایای تابش 20 درجه وقتی ارتفاع سطح زیاد می­شود تئوری اغتشاش با نتایج معادله انتگرال منطبق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the validity of the perturbation approximation for sound scattering in the sea using a Pierson - Moskowitz spectrum

نویسندگان [English]

  • A. Mohseni Arasteh
  • K. Lary
  • M. Semnaninezhad
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Scattering and absorption of acoustic waves is one of the important discussions in physical study of seas and oceans. In this paper, the effect of Pierson - Moskowitz spectral on the acoustic scattering in the sea have been investigated.
In this study the validity of the perturbation approximations for scattering from "Pierson - Moskowitz" sea surface has been examined through comparison with typical sample. All results are for an acoustic frequency of 200 Hz and for incident grazing angles of 10 º-20 º.
First–order perturbation theory, yields bistatic backscattering levels that are 1-3 dB low for the examples that have been studied, and for incident angle 20o when increased surface height, perturbation theory correspond with results of integral equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sound absorption
  • Sound scattering perturbation theory
  • Pierson – Moskowitz spectrum
  • scattering cross section