بررسی فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در ماکرو جلبک‌های ناحیه جزر و مدی بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق در سه ماه فصل تابستان سال 1386 در منطقه جزر و مدی بوشهر در 4 ترانسکت آلوده به آلودگی شهری و صنعتی، آلوده به آلودگی شهری، نیمه آلوده و پاک انجام شد. پس از نمونه‌برداری جنس‌های  Gracillaria, GellidiumAcantophora, Laurencia, Entromorpha, Halimeda, Caulerpa, Cladophora, Jania, Padina, Sargassum, Entromorpha از ماکرو جلبک‌ها در ناحیه جزر ومدی بوشهر شناسایی شدند، سپس میزان فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در آب و ماکروجلبک‌های ایستگاه‌های نمونه‌برداری به روش جذب اتمی اندازه‌گیری شد.
براساس نتایج به دست آمده میزان فلزات کروم وکبالت در آب مناطق مورد مطالعه صفر بود، و فلز کبالت در ماکرو جلبک‌های نمونه‌برداری شده وجود نداشت.
بیشترین میزان کادمیوم در  Padinaبه میزان 88/0 میلی‌گرم در گرم ماده خشک در ایستگاه سایت رادار و در Caulerpa به میزان47 /0 میلی‌گرم درگرم ماده خشک در ایستگاه پلاژ و کمترین آن در Grachllaria به میزان 008/0 میلی‌گرم در گرم ماده خشک در ایستگاه پارک دانشجو اندازه‌گیری شد.
همچنین بیشترین میزان کروم در Padina به میزان 6/0 میلی‌گرم درگرم از جلبک‌های قهوه‌ای در ایستگاه پارک دانشجو و نیز درLaurencia, Acantophora, Digenia, Gracillaria, Gellidium به میزان 1/0 میلی‌گرم در گرم ماده خشک درایستگاه اسکله جلالی و پارک دانشجو اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of heavy metals (Cr,Co,Cd) in macroalgae in intertidal zone of Bushehr

نویسندگان [English]

 • P. Nejatkhah Manavi
 • A. R. Vosoughi
 • E. Shirvani Mahdavi
 • A. Goudarzi
Faculty of Marine Science and Technology North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study was done in three mounths of summer season of year 2006 in intertidal zone in the Boshehr town in 4 transcet .
Gracillaria, Padina, Acantophora, Laurencia, Digenia, Gania Gellidium, Sargassum,Cladophora, Caulerpa, Entromorpha, Halimeda were indicated in intertidal zone of Boshehr
Then, were analized samples with absorb atomic machines and considered word limited for metales such as Cr, Cd and Co
Result measurement of heavy metal in macro alge show that ,there is not any Co and Cr in waters intertidal zone in Boshehr, also Co in macroalge.
the most of Cd measured 0.88 ppm in Padina of Brown alge in Radar site and in Caulerpa 0.47 ppm of green alge in Plaj station. the most of Cr measured in Padina 0.6 ppm of Brown alge in Student park, and 0.1 ppm in Acantophora, Laurencia, Gellidium, Graciilaria in Student park and Jalali station.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alge
 • Bioaccumulation
 • Cr
 • Co
 • Cd
 • intertidal zone
 • Bushehr