تعیین مقادیر هیستامین و رابطه آن با بار میکروبی در ماهی شوریده Otolithes ruber))نگهداری شده در یخ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مطالعه، ماهیان شوریده نگهداری شده در یخ برای یک دوره 18 روزه ، غلظت آمین بیوژن هیستامین و ارتباط آن با تغییرات بار باکتریایی (باکتریهای سرمادوست و مزوفیل) در بازه های زمانی 3 روزه مورد بررسی قرار گرفت (روزهای صفر، 3، 6 ، 9 ، 12 ، 15 و 18 ). آمین بیوژن هیستامین در روز اول نگهداری ماهیان بوسیله دستگاه HPLC تشخیص داده نشد ( ردیابی نشد) و ردیابی این آمین از روزپنجم نگهداری بود. بهترین همبستگی (98=%2R) بین آمین هیستامین وبار باکتریایی مزوفیل یافت شد و این باکتریها، در طول دوره تفاوت معنی داری(05/0p<) را نشان دادند. غلظت اولیه هیستامین 49/1 میکروگرم بر گرم بود و در انتهای دوره به 21/14 میکروگرم بر گرم رسید که در این زمان بار باکتریایی مزوفیل به بیش از CFU/g  107 رسیده بود. بنظر می رسد که تغییرات سطوح هیستامین شاخص مناسبی برای ارزیابی تازگی ماهی شوریده بر اساس نتایج این تحقیق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Histamine level and relation with microbial load of whole Tiger croaker (Otolithes ruber) during ice storage

نویسندگان [English]

  • A. Sotoodeh
  • S. Moini
  • P. Nejatkhah Manavi
Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, the biogenic amine Histamine (BA) content of whole croaker(Otolithes ruber) was monitored during ice storage for a period of 18 days and related bacterial changes (psychrophiles and mesophiles) were studied every 3 days (0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18th day ). Histamine was not detected in the first storage day by HPLC and this amine detected after 5 days. The best correlation (R2=0.98) were found among Histamine and mesophilic bacterial load also showed significant variation (P<0.05) during ice storage. Initial concentration of Histamine was 1.49µg/g and finally reached to 14.21 µg/g when mesophilic bacterial load reached over 107cfu/g. The level of Histamine seemed to be a suitable indicator freshness of Otolithes ruber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biogenic amine
  • putrescine
  • Otolithes ruber
  • Microbial load
  • ice storage