اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده علوم و فنون دریایی تهران شمال

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم و فنون دریایی تهران شمال

4 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج

چکیده

استفاده از پروبیوتیکها را می توان یکی از دستاوردهای مثبت پژوهشگران دانست که به صورت بیولوژیک و طبیعی باعث افزایش تولید در واحد سطح می شود. طی 50 سال گذشته پروبیوتیکها در محدوده وسیعی از گونه ها به منظور ارتقاء تعادل میکروبی روده جهت ارتقاء رشد ، جذب نوترینتها ، افزایش ایمنی و نیز بالا بردن بقاء به کار برده شده اند. در تحقیق حاضر که در زمستان سال 1386 در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج انجام شد اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052  به طور خالص به عنوان پروبیوتیک در کاهش نرخ تلفات و افزایش در صد بقائ لاروهای قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss)) مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این تحقیق 8400 لارو دارای کیسه زرده در 4 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند.نسبت مخمر موجود در 3 تیمار آزمایش به ترتیب 6^10 ، 7^10 ، 8^10 مخمر در هر گرم غذای ماهی برای تیمارهای C  B,A بود. نتایج نشان داد که  میانگین ماندگاری تیمارها برای  تیمار شاهد %87.8 ، تیمار A %92.8 ، تیمار B %93 و تیمار C %95.4  می باشد .پس از آنالیز آماری داده ها تنها بین تیمار شاهد و تیمار C اختلاف معنی دار مشاهده شد.(P<0.05) .به کار گیری مخمر Saccharomyces     cerevisiae PTCC 5052   به مقدار  8^10 مخمر در هر گرم غذای ماهی اثر مثبت و معنی داری بر درصد بقا بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان دارد . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of probiotic Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 on enhancing of survival of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae

نویسندگان [English]

  • M. Emtyazjoo 1
  • H. Hoseyn Zade Sahafi 2
  • D. Zargham 3
  • T. Bashti 4
  • K. Razmi 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
3 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
4 Center of fisheries - Yasouj
چکیده [English]

The present study that was done in winter 2008 in shahid Mottahary Aquaculture Center, the effect of Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 was investigated as a probiotic increasing of survival and enhancing the growth of Rainbow trout larvae. ????, 8400 yolk sac larvae were devided in to 4 tratments in 3 replicates. The ratio of yeast in 3 treatments were 106, 107, 108 yeast per geram food of fishes for A,B,C treatments, respectively.
Mean survival for treatments were 87.8% in control group , 92.8% in treatment A, 93% in treatmen B and 95.4% in treatment C. After analysis of data, in comparison to control group, significance difference was observed only in treatment C (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Saccharomyses easevisiap
  • rainbowtront (Onchorhyncus mykiss)
  • Survival