بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین (Hg, Pb, Zn و Cd) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) پرورشی منطقه گمیشان، کلاهی و میگوی دریای خزر (Palaemon elegans)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل شیلات گلستان

2 دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشگاه گرگان-دانشکده کشاورزی

چکیده

 غلظت فلزات سنگین سرب، روی، جیوه و کادمیوم در میگوی بومی خزر (Palaemon elegans) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) پرورشی منطقه گمیشان و کلاهی اندازه‌گیری گردید. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که بین 4 عنصر مذکور روی بیشترین و جیوه کمترین مقادیر را دارا می‌باشد. در مورد عناصر فوق در میگوهای پرورشی مقدار روی از بقیه عناصر بیشتر بود و مقدار سایر عناصر در میگوی دریای خزر بیشتر بود. عناصر روی، سرب، جیوه و کادمیوم در Palaemon elegans به ترتیب برابر 8/39، 19/7، 04/0 و 78/2 میلی‌گرم در کیلوگرم اندازه‌گیری گردید. میزان عناصر روی، سرب، جیوه و کادمیوم در میگوهای پرورشی گونه Penaeus indicus گمیشان در استخرهای 1 و 2 و نیز استخر مرکز آموزش به ترتیب (70/67، 010/0، 010/0، 010/0) میلی‌گرم در کیلوگرم و (00/63، 014/0، 010/0 و 011/0) میلی‌گرم در کیلوگرم و (00/64، 011/0، 013/0 و 014/0) میلی‌گرم در کیلوگرم و میگوهای پرورشی Penaeus indicus کلاهی استان هرمزگان به ترتیب (500/70، 01/0 و 012/0) میلی‌گرم در کیلوگرم اندازه‌گیری شد. با توجه به استانداردهای WHO، مقدار فلزات سنگین به دست آمده در این بررسی در حد مجاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on analysis of accumulation of Cd, Hg, Pb and (Zn) in shrimp muscle tissues reared in Kolahi and Caspian Sea shrimp (Palaemah eleyans) and Gomishan Vanami (Penaeus indicus)

نویسندگان [English]

  • M. Saghali 1
  • L. Yadegariyan 2
  • S. A. Hoseini 3
  • N. Makhdoumi 1
1 Golestan Province fisheries Department
2 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Gorgan Aqriculture sciences University
چکیده [English]

Comparative study for heavy metals accumulation in the shrimp tissue P.indicus and Caspian sea native shrimp (Palaemon elegans) showed that presence of Zinc in a higher range (70.5mg/kg) in cultured shrimp in Kolahi center in compare to that in native shrimp species , where as the result for Lead and Cadmium showed in reverse. No significant difference of Mercury concentration was observed in both of the shrimp tissue and in Caspian Sea the result of accumulation found negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea shrimp|(Penaeus indicus)
  • Caspian Sea shrimp(Palaemah eleyans)
  • Heavy metals
  • Caspian Sea