طبقه بندی سواحل چابهار از دیدگاه واکنش های خط ساحلی با استفاده از روش های تجربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزا د اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

طبقه بندی سواحل با توجه به ویژگی های امواج، کشند، رسوب و شرایط مورفودینامیکی باعث شناخت عمده ای از ساحل می شود. بندر چابهار از نظر اقیانوس شناسی، سیاسی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن پارامترهای بدون بعد، واکنش های خط ساحلی بر اساس شرایط هیدرودینامیکی با استفاده ازسه روش هانسن، هایس و مسلینک و شرت در سه ایستگاه در خلیج چابهار و بر اساس داده های میدانی موج و جزر و مد اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در یک دوره ده ساله2002- 1992بررسی شده است. نتایج نشان داد که در این منطقه جزر و مد نیم روزانه با میانگین دامنه جزر و مدی 83/2 متر، بیشترین میانگین ارتفاع موج شاخص 86/0متر، جهت موج غالب جنوب شرقی و جنوب، شکست موج از نوع آشفته و دانه بندی رسوبات ریزدانه است. در مرحله بعد با استفاده از روش های تجربی بر اساس روش هانسن، حالت ساحل موج – کشند، به روش هایس حالت ساحل کشند چیره ضعیف و به روش مسلینک و شرت، حالت ساحل در بیشتر ماه های سال، سد ماسه ای جزری و در بعضی ماه ها، فراپراکنا تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Costal classification of Chabahar coast from the viewpoint of coastline interaction using empirical methods

نویسندگان [English]

  • K. Lari
  • S.M. Shahrokhi
Dept. of Physical Oceanography, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Classification of coasts entails a general knowledge of the coasts, regarding the characteristics of the waves, tide, sediment and morphodynamics. Chabahar port is very important from the viewpoint of oceanography, political and economical issues. In this research, by using Non-dimensional parameters, reactions of the coastline have been investigated according to the hydrodynamic circumstances, in three stations in Chabahar bay, using field measurements reported by Iranian Ports and Coastal Engineering Organization, from 1992 to 2002, using three methods of Hanson, Hayes and Masselink and Short. Results showed that the tide was semi-diurnal with an average tide range of 2.83 meters, the dominant wave direction was towards southwest, wave break was turbulent and sediment aggregation was fine. In the next stage, using empirical methods the situation of the coast was determined, using Hanson method it was wave - tide, whereas by the classification of Hayes it was a tide dominated (low) and by Masselink and Short classification it was low tide bar in most of the months and in some months ultra-dissipative beaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal classification
  • wave- tide
  • low tide bar and ultra-dissipative beach