زیست شناسی تولید مثلی کپور وحشی در سواحل جنوبی دریای خزر شهرستان محمودآباد( استان مازندران )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

چکیده

این تحقیق از بهمن ماه سال 1385 تا بهمن  1386به مدت 12 ماه در دریای خزر استان مازندران (شهرستان محمودآباد ) بر روی گونه کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio ) متعلق به خانواده کپور ماهیان انجام گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از تور پره صورت گرفت و در مجموع 134 عدد ماهی صید گردید. متغیرهای طول چنگالی، وزن بدن، سن، جنسیت و وزن گناد تعیین و ثبت شدند. برای تعیین سن از فلس استفاده گردید. میانگین طول چنگالی در جنس نر 85/39  ±45/5 سانتی متر و میانگین طول چنگالی در جنس ماده 59/40 ± 08/4 سانتی متر به دست آمد. میانگین وزن جنس نر برابر 45/961 ± 54/306 گرم و میانگین وزن جنس ماده برابر 01/1020 ±14/ 320 گرم به دست آمد. نمونه ها به 5 گروه سنی تعلق داشتند. بیشترین تعداد ماهیان(6/39درصد)به گروه سنی 5 سال و کمترین (2/5درصد) به گروه سنی 7 سال تعلق داشتند. همه 134 نمونه مورد بررسی تعیین جنسیت شدند که 5/48درصد را ماهیان نر و 5/51درصد را ماهیان ماده تشکیل می دادند.میانگین هماوری مطلق برابر 85245 عدد تخم و میانگین هم آوری نسبی برابر 81747 برآورد گردید. رسیدگی جنسی در سطح ماکروسکوپی با استفاده از کلید 5 مرحله ای تعیین گردید. مراحل رسیدگی جنسی 3 ، 4 و 5 در این ماهی مشاهده شد. بررسی شاخص رسیدگی جنسی نشانگر این مطلب بود که فصل تولید مثلی این ماهی از بهار تا زمستان می باشد که اوج تخم ریزی این ماهی در فروردین و اردیبهشت می باشد. میانگین ضریب چاقی برای کپورهای نر 19/1 ± 12/0و برای کپورهای ماده 21/1 ± 15/0به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reproduction biology wild common carp (Cyprinus carpio) in the Caspian Sea coast (Mahmoud abad town) Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • A. Vosooghi 1
  • A. Matinfar 2
  • T. Maddah 1
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran
چکیده [English]

This study was carried out  in the southern Caspian Sea water ( Mazandaran province) Mahmooud Abad town on Cyprinus carpio between Ganuary 2006 to Ganuary 2007. 
The samplings were monthly and speciemens were collected from beach seinecatch in the Mahmooud Abad area. Clocetively . 134 specimen of Cyprinus carpio were obtain. The biometric parameters including:, FL, body weight, aging (using scale), sexuality, gonad weight and maturing stages specimens were determine .Mean of fork length for male and female 39.85±5.45 and 40.59±4.08 respectively and body weight for male and female 961.45±306., 1020.01±320.14 gr recpectively.
Age composition of all speciemens ( male and female ) belong to different age groups: 3 (%9 ), 4 (%22.4 ), 5 (%39.6 ), 6
( %23.9) , 7 (%5.2). We could recognized sexuality in all
(134) speciemens . Male provide 48.5 and females 51.5 percent of the catch. The avrage of absolute fecundity was estimated 85245 eggs and the range of relative fecundity was estimated 81747 eggs. in stage of maturation all speciemens  were exmined ( 5 stage method ) but only tree stage ( 3 , 4 , 5 ) were observed.
The GSI determines that the spawning season commences in the April until the end of summer and autumn and winter the higher levels of GSI and developed classes of ovary maturation were
observed in April and May and was reduced which indicate the spawning in this months. The mean Kf for male and for female 1.19±0.12 , 1.29±0.15 respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproductive
  • Cyprinus carpio
  • Caspian Sea
  • Mazandaran province. age group