بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد،واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در این تحقیق اثر پوست سبز گردو بر روی رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio) مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 60 عدد ماهی کوی با میانگین وزن 06/0 ±50/1 گرم و میانگین طول 48/1±00/53 میلی متر در قالب 3 تیمار و یک گروه شاهد و هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند. 12 عدد آکواریوم به ابعاد 40×33×50 سانتی متر آماده و 5 قطعه ماهی به هر کدام اضافه شد. گروه شاهد با غذای فاقد افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید. تیمار اول با غذای حاوی 1/0 درصد، تیمار دوم با 2/0 درصد و تیمار سوم با غذای حاوی 3/0 درصد پودر سبز گردو تغذیه گردیدند. مدت 8 هفته (56 روز) دوره پرورش به طول انجامید. هر 20 روز یک بار زیستسنجی شامل وزن سنجی و طول سنجی انجام گردید. پس از پایان دوره پرورش از هر تیمار تعداد 3 عدد ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از سیستم رنگ سنجی L*a*b* با استفاده از دستگاه CHROMA METER CR-40 استفاده شد. در نتایج بدست آمده از نظر هر سه مؤلفه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از پوست سبز گردو در جیره ماهی کوی سبب تأثیر معنی داربر روی شاخص های رنگ ظاهری نشده است (05/0P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of walnut shell on coloration of Koi fish (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • H. Ghazvini 1
  • A. Vosoughi 1
  • A. Matinfar 2
1 Fisherios Dept., Faculty of Marine sience Tecnology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran
چکیده [English]

In this study the effect of oral administration of green skin of walnuts on the growth and color of Koi fish (Cyprinus carpio) has been studied in 60 Koi fishof average weight of 1.50±0.06g and average length of 53.00±1.48mm in 3 treatments and 1 control and each with 3 replicates.Twelve aquariumsof 33×40×50 dimension were used. The control group had no food additives (basic food was fed). First treatment with food containing 0.1 percent, second treatment with food containing 0.2 per cent, third treatment with food containing 0.3 percent green skin of walnut was fed for 8 weeks (56day) breeding period. Every 20 days once, biometry including gravimetric and length measurement was done. Also, at the end of the period from each treatment, 3 fish were selected at to random.To asses the color change, the colorimetric system L*a*b* was used, using device CHROMA METER CR_40. There was no significant difference regarding all three factors. Generally, it can be concluded that the use of green skin of walnuts to fish food ration, cause no impact on some growth factors and as well as survival rate and food conversion rate, but the apparent color index impact was significanot(P0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green skin of walnuts
  • Koi fish (Cyprinus carpio)
  • coloration parameters
آراسته نوده، ع.،ارجمند، م.، فنایی، م.ع و سیف کردی، ع.ا. 1390 بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی.نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 2(3):17-7.
باتمانی، ی. 1390. بررسی اثر کاربرد پودر زردچوبه (Curcuma  longa) در جیره غذایی ماهی زینتی گرین ترور(Andinocara  rivulatu) بر شاخص های رشد، سنجش پارامترهای خونی و بررسی تغییر رنگ ظاهری بدن. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
عباسی عقدا، م.، وثوقی، ع. و متین فر، م. 1395. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus).مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، 11(1):21- 11.
غیاثوند، ز. و شاپوری، م . 1388. تاثیر رنگدانه های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید. مجله بیولوژی دریا، 1(1): 85-78.
قربان زاده زعفرانی، ق. 1394. بررسی تأثیر غلظت کادمیوم بر روی میزان آهن خون ماهی کپور معمولی. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17(3):18-14.      
مورکی، ن.، روزی، ی.، ذریه زهرا، س.ج و صافی، ش. 1393. بررسی اثر کاربرد پودر دارچین به عنوان مکمل رشد در جیره غذایی ماهی گرین ترور (Andinocara  rivulatus) بر شاخص های هماتولوژی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‎های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.
محمد نژاد شموشکی، م.، حیدری، س. و موسوی ثابت ح. 1390. مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Herosseverus) .  فصلنامه زیست شناسی جانوری، 3(3): 25-21.   
Chatzifotis, S., Pavlidis, M., Jimeno, C.D., Vardanis, G., Sterioti, A. & Divanach, P. 2005. The effect of different carotenoid sources on skin coloration of cultured red porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture Research, 36:1517-1525.
FAO. 2014. The state of world fisheries and aquaculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Aquaculture Department.  Rome.
Firouzbakhsh, F., Noori, F., Khalesi, M.K. & Jani-Khalili, K. 2011. Effects of probiotic, protexin, on the growth performance and hematological parameters in the Oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings. Fish Physiology and Biochemistry, 37: 833-842.
Hardy, R.W. 1996. Alternate protein sources for Salmon and trout diets. Animal Feed Science and Technology, 59: 71-80.
Higgs, D.A., Markert, J.R., Macourarie, D.W., Mcbride, J.R., Dosanjh, B.S., Nichols, C. & Hoskins, G. 1979. Development of practical dry diets for Coho salmon, Oncorynchus kisutch, using poultry by-product meal, feathe meal, soybean meal and repeseed meal asmajor protein sources. Tiews and J.E.Halver (Eds). Finfish Nutrition and Fish Feed Technology, Vol. II, Hieennemann Gmbh, Berlin.
Ronyai, A., Peteri, A. & Radics, F. 1990. Cross breeding of starlet and Lena River sturgeon. Aquaculture Hungarica (Szarwas), 6: 13-18.
Gouveia, L., Gomes, E. & Empis, J. 1997. Use of Chlorella vulgaris in diets for Rainbow trout to enhance pigmentation of muscle. Journal of Applied Ichthyology, 7:61 –70.
Pustianu, M., Chindris, M., Sirghie, C. & Dochia, M. 2013. Natural dye in green walnut shells for textile materials dyeing. Aurel Vlaicu University of Arad. Romania.
Raymundo, A., Gouveida, L., Batista, A.P., Empis, J. & Sousa, I. 2005. Fat mimetic capacity of Chlorella vulgaris biomas in oil -in -water food emulsions stabilized by pea protein. Food Research International, 38:961 –965.
Shahidi, F., Meusalach, J. & Brown, J.A. 1998. Carotenoid pigments in seafoods and aquaculture. Critical Review in Food Science, 38(1):1-67.
Sun, X., Chang, Y., Ye, Y., Ma, Z., Liang, Y., Li, T., Jiang, N., Xing, W., Luo, L. 2011. The effect of dietary pigments on the coloration of Japanese ornamental carp (koi, Cyprinus carpio L.). Aquaculture, 342-343:62–68.