بررسی پارامتر های فیزیکی، شیمیایی و شوینده ها در رودخانه تار (حد فاصل دریاچه تار تا سد ماملو)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی پارامتر های فیزیکی و شیمیایی و میزان دترجنت در رودخانه تار (دماوند) حد فاصل دریاچه تار تا دریاچه سد ماملو  می باشد. تحقیق حاضر در پاییز 1393  با در نظر گرفتن احتمال ورود پساب های خانگی و شهری و همچنین احتمال ورود آلودگی های ناشی از کارگاه های پرورش ماهی در طول رودخانه اقدام به بررسی پارامترهای DO، BOD، COD، pH، EC، Cl- و Detergent در 5 ایستگاه در طول رودخانه صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل، میزان pH در بین ایستگاه ها در محدوه  بین 12/10 – 49/8 و با میانگین 24/9 در نوسان بود. هدایت الکتریکی یا EC نیز بین s/cmµ 800-380 و میانگین s/cmµ 396/580 بدست آمد. به همین ترتیب اکسیژن محلول (DO) 8/2 -14/2 میلی گرم بر لیتر و میانگین 292/2 میلی گرم بر لیتر، اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی (BOD) 16-0 میلی گرم بر لیتر و میانگین 864/8 میلی گرم بر لیتر، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) 36-2 میلی گرم بر لیتر و میانگین 524/17 میلی گرم بر لیتر، یون کلرید Cl- 47-2/1 میلی گرم بر لیتر و میانگین آن 946/19 میلی گرم بر لیتر و در نهایت شوینده ها (Detergents) کمتر از 02/0  میلی گرم بر لیتر به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده و مطابقت آن بااستانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست درباره آب های جاری می توان نتیجه گرفت که آب رودخانه در مقطع نمونه برداری از سلامت بالایی برخوردار بوده و در نمونه های بررسی شده در محدوده استاندارد برای آب جاری قرار دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating physical and chemical parameters and detergent levels in Taar River (between Taar Lake and Mamlou Dam)

نویسندگان [English]

 • L. Salimi
 • L. Yadegarian
 • M. Motesharrei
Marine Environmental Pollution & Protection Dept., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the physical and chemical parameters and determine detergent levels in Taar River (from Taar Lake to Mamlou dam region). In this study, physical and chemical parameters of the river, including pH, DO, EC, COD, BOD, Cl- l levelsand also detergent levels were determined. For this purpose, 5 stations were designated alongside the river. The results showed that the pH levels were between 8.89 -10.12, EC was measured between 380-800 µs/s, DO levels were between 2.14 – 2.8 mg/l, levels of Cl- were between 1.2 - 47 mg/l, BOD measurements showed levels between 0-16 mg/l, COD levels were between 2-36 mg/l and detergent concentrations were less than 0.02 mg/l in all stations. Comparing the results with Department of Environment standards for surface waters, at the time of sampling, the chemical and physical parameters measured and detergent levels of Taar river were in the recommended standard range.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taar River
 • DO
 • BOD
 • COD
 • pH
 • Cl-
 • Detergent
 • EC
منابع
آرین فر، ف. 1391. تاثیر شوینده آنیونی بر پارامتر های همتالوژی و بیوشیمیایی بچه ماهی شیب. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران.
اصلان زاده ، ف. 1393. بررسی و اندازه گیری فصلی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و فلزات سنگین از قبیل آهن، آلومینیوم در آب چاههای عمیق غرب تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شیمی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران.
بهبهانی نیا ، آ. 1375. بررسی آلاینده ها و خواص فیزیکی و شیمیایی رودخانه جاجرود. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران.
حوائجی، ز. 1375. سنجش DO,BOD,COD با تاثیر آن بر سیستم بیولوژیکی رودخانه گاماسیاب استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران.
خانپور، ر،. سلیمی، ل.، قانع، م.، 1393 ارزیابی و تعیین مقادیر فلزات سنگین  روی، نیکل و کادمیوم و تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در آب رودخانه شاطره (جنوب غرب تهران). مجله پژوه های علوم و فنون دریایی، سال نهم، شماره چهارم، 55-64.
مشیریان، ع. 1381. بررسی علل تغییرات فیزیکی و شیمیایی در کالبد رودخانه نازلوچای ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران.
سامانه مدیریت منابع آب ایران. 1395.  بررسی الگوی روند توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در ایران. قابل دسترسی در :  http://drought.iranhydrology.net..
Joshi, D.M. & Kumar, A. & Agrawal, N. 2009. Studies on physicochemical parameters to assess the water quality of river GANGA for drinking purpose in Haridwar district. . Rasayan Journal of Chemistry, 2(1): 195-203.
Masayoshi, S., Cherdchanpipat, N. & Kwanyuen, B. 1999. Effect of irrigation to river water quality at Thamaka irrigation project. Thai National AGRIS Centre.
Patil, P.N., Sawant, D.V. & Deshmukh, R.N. 2012. Physico-chemical parameters for testing of water. International Journal of Environmental Sciences, 3(3):1194.
Standard Methods of Water and Waste water. 2012. American water works association (AWWA). 21 Editions. American Public Health Association. USA.
USPH (United States Public Health). 2013. Content Quality Guidelines. Available at: http://www.biologydiscussion.com/natural-resources.
Venkatesharaju, K., Ravikumar, P., Somashekar, R.K. & Prakash, K.L. 2010. Physico-chemical and bacteriological investigation on the river Cauvery of Kollegal Stretch in Karnataka. Journal of science Engineering and technology, 6 (1):50-59.