میزان اسیدهای چرب غیر اشباع در فیتوپلانکتون سواحل جنوبی دریای خزر(منظقه نوشهر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

چکیده

در پژوهش حاضر تغییرات فصلی اسید های چرب در  فیتوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در منطقه نوشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پروفایل و مقادیر اسیدهای چرب در دو فصل بهار و تابستان در سال 1394 ارزیابی شد. حدود 20 لیتر آب در ساحل نوشهر در هر فصل با 3 تکرار نمونه برداری و فیلتر گردید، سپس پروفایل اسید های چرب  نمونه های فیتوپلانکتون فیلتر شده توسط دستگاه GC اندازه گیری شد. نتایج مربوط به پرووفایل اسیدهای چرب نشان داد که در فصل بهار و تابستان درصد کلی اسید های چرب اشباع (Saturated Fatty Acid , SFA) به ترتیب 5/45 درصد و 3/32 درصد، اسید های چرب غیر اشباع (Mono Unsaturated Fatty Acid ,MUFA)22/30 درصد و 39/37درصد و اسید های چرب غیر اشباع (Poly Unsaturated Fatty Acid , PUFA)31/15 درصد و 67/16 درصد بوده است.میزان EPA یا ایکوزاپنتانویئک اسید اندازه گیری شده در فصل تابستان بیشتر بود با اینحال تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ترکیب اسید های چرب در فصول بهار و تابستان اختلاف معنا دار نداشتند. ولی بین اسیدهای چرب Palmitic acid، Oleicacid وDocosahexaenoic(DHA) در دو فصل بهار و تابستان اختلاف معنی دار بدست آمد )05/0> (P.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fatty Acid Profile in the Phytoplankton of the South Coast of the Caspian Sea (Noshahr Reign)

نویسندگان [English]

  • Nakhshe A.
  • R. Mousavi Nadoushan
Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Fatty acids profile of phytoplankton was studied in the spring and summer in the Caspian Sea in 1394, in order to evaluate seasonal changes. Sampling was performed in three repetitions, for each season (noshahr area). The volume of water that filtered by filtration device was about 25 liters. The profile of fatty acids for samples were obtained by GC/mass. The results that were related to the profile of fatty acids in the spring and summer showed that the overall percentage of saturated fatty acids (SFA) were %54.5 and %32.3, respectively. Mono unsaturated fatty acids (MUFA) were %30.22 and %37.39 and poly unsaturated fatty acids (PUFA) were %15.31 and %16.67, respectively. It was observed that SFA in the spring, MUFA and PUFA in the summer showed high levels. Some of the essential fatty acids such as Omega-3 (EPA and DHA) that play a main role in the food chain and human health increased in the summer. Statistical analysis suggested that there was no significant difference between spring and summer for total fatty acid groups, but some important fatty acids, such as Palmitic acid, Oleic acid and DHA, showed significant difference between two seasons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Poly Unsaturated Fatty Acid
  • Omega 3
  • Caspian Sea
آزادمرد دمیرچی، ص. 1389. شیمی و تجزیه روغنها و چربیهای خوراکی. انتشارات عمیدی. تبریز.
افشار، ا. 1391 . دریای مازندران. انتشارات پارس بوک. مازندران.
رحیمی بشر، م. 1380 . فیتوپلانکتون. انتشارات شهر سبز. رشت.
نصراله زاده ساروی، ح. 1392. بررسی روابط تغذیه ای زئوپلانکتون- فیتوپلانکتون در فصول مختلف حوزه جنوبی دریای خزر. نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی، 15: 38-29.
Ganjian, A., Wan Maznah, W. O., Khairun, Y., Fazli, H., Farabi, V., Roohi, A., Zarghami. M & Mahdavi. A. 2009.Seasonal distribution of harmful Cyanophyta in the southern Part of Caspian Sea.1st national conference lagoons of Iran, 4-5 March 2009, Islamic Azad University Ahvaz  Branch.
Jagannathan, N., Amutha K. & Anand, N. 2010. Production of Omega-3 fatty acids in Cymbella sp. Advances in bioresearch, 2: 40 - 45.
Kattner, G., Gercken, G. & Eberlein, K. 1983. Development of lipids during a spring plankton bloom in the northern North Sea. I. Particulate fatty acids. Marine chemistry, 14:149–162.
Le veille´, J.C., Amblard, C. & Bourdier, G. 1997. Fatty acids as specific algal markers in a natural lacustrian phytoplankton. Journal of plankton research, 19:469–490.
Lewis, R. W., 1969. The fatty acid composition of Arctic marine phytoplankton and Zooplankton with Special Reference to Minor Acids. 35-40.
Napolitano, G.E., Pollero, R.J., Gayoso, A.M., MacDonald, B.A. & Thompson, R.J. 1997. Fatty acids as trophic markers of phytoplankton blooms in the Bahı´a Blanca Estuary (Buenos Aires, Argentina) and in Trinity Bay (Newfoundland, Canada). Biochemical systematics and ecology, 25:739–755.
Parrish, C.C., McKenzie, C.H., MacDonald, B.A. & Hatfield, E.A. 1995. Seasonal studies of seston lipids in relation to microplankton species composition and scallop growth in South Broad Cove, Newfoundland. Marine Ecology Progress Series Journal, 129:151–164.
Reuss, N. & Poulsen, L. K. 2002.Evaluation of the biomarkers plankton community. A field study of a bloom and post-bloom period off West Greenland. Article in Marine Biology, 141: 423-434.
Sem, O. & Rushen, P. 2001. Fatty acid composition of Chlorella and Spirulina Microalgae Species. Journal of AOAC International, 84(6): 1708-1714.
Skerratt, J.H., Nichols, P.D., McMeekin, T.A. & Burton, H. 1995. Seasonal and inter-annual changes in planktonic biomass and community structure in eastern Antarctica using signature lipids. Marine Chemistry, 51(2): 137-155.
Tomas, C.R. (Ed.) .1997. Identifying marine phytoplankton. Academic Press. San Diego.