بررسی تغییرات اسیدیته محیط کشت جلبک سبز (Scenedesmus quadricauda) تحت تنش های شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

فاکتور های زیستی، فیزیکی و شیمیایی از مهم ترین عواملی است که تاثیر بسزایی در فیزیولوژی جلبک های آبزی دارند. تغییر این عوامل، سبب اختلال در چرخه‌ی زندگیو همچنین خصوصیات فیریولوژیکی جلبک ها می گردد. در این پژوهش‌ تغییرات اسیدیته محیط کشت در جلبک سبز(Turp.)‌Bréb. Scenedesmus quadricauda در سه محیط مختلف، تحت‌تنش‌های شیمیایی علف‌کشمتری بوزین و سختی‌آببررسی گردید.آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفیطی 21 روز انجام پذیرفت.تغییرات اسیدیته در محیط الف و ب به ترتیب با سختی آب و علفکش در ارتباط مستقیم بود. نتایج تغییرات اسیدیته در محیط الف، حاکی از ارتباط مستقیم با مقادیر کلروفیل a،bوکارتنوئید است. نتایجآنالیز واریانس دادهها نیز وجود اختلاف معنی‌دار(05/0>P) در برخی از تیمارها در محیط‌های مختلف را تایید می نماید.بیشترین مقدار کارتنوئید در سطح 150میلی گرم کلسیم کربنات‌ مشاهده شد.در مجموع می‌توان بیان نمود که جلبکسبز Scenedesmus quadricauda گونهای با دامنه تحمل زیاد نسبت به تغییرات اسیدیته محیط کشت، همزمان با تنش های شیمیایی سختی و علفکش متری بوزین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of pH Changes of Culture Medium of Green Microalgae (Scenedesmus quadricauda) under Chemical Stresses

نویسنده [English]

  • A. pirali
Department of Production and Utilization of Aquatics , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan
چکیده [English]

Biological, chemical and physical factors influence on physiology of aquatic microalgae. Changes in these factors effect and disturb the life cycle of microalgae as well as their physiological parameters.In this study the changes of pH in the culture medium of green algae Scenedesmus quadricauda (Turp.)‌Bréb. In three different culture media under chemical stresses using herbicideMetribuzin and water hardness, was investigated. The experiment was conducted in a completely randomized design for a period of 21 days. Change in acidityof culture media A and B had direct relationship with water hardness and presence of herbicide. Results of pH changes in medium A suggest a direct correlation with the amount of chlorophyll a,b and carotenoid. According to the results of analysis of variance, there are also significant differences (P < 0.05) in some treatments in different media. The greatest amount of carotenoid was observed at 150 mg/L CaCO3. In general, it can be said that the green algae, Scenedesmus quadricauda species, had high tolerance to changes in the acidity of the medium, along with chemical stresses caused by water hardness and presence of herbicide Metribuzin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pH
  • chemical stresses
  • Green algae
  • Scenedesmus quadricauda
  • chlorophyll a
پیرعلی زفره یی، ا. ر.، فرهادیان، ا. و مولایی، ح. 1393. تاثیرسختی های مختلف آب بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی در ریز جلبک سبز سندسموس کواردیکودا. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی- دانشگاه صنعتی اصفهان.
پیری، م.، نظامی بلوچی، ش. و اوردوگ، و. 1377. بررسی سموم دیازینون و مالاتیون و ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میرماهی سفید. مجله شیلات ایران،7(4):9-19.
حیدری، ص.، فرهادیان، ا. و محبوبی صوفیانی، ن. 1390. اثرات سطوح مختلف نیترات وآمونیوم در محیط کشت برای رشد جلبک سبز Scenedesmus quadricauda ، مجله منابع طبیعی ایران،64(1): 29-40.
کسایی، م.،  سروش نسب، ل.  و ساطعی، آ. 1391. اثر آلومینیوم بر رشد، pH ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، اسمولیت ها و تجمع آن در جلبک کلرلا ولگاریس(Chlorella vulgaris). فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی،7(26):59-67.
Amanda, L., Charles, S.J., Markich, J. L. & Stauber, L.F. 2002.The effect of water hardness on the toxicity of uranium to a tropical freshwater alga (Chlorella sp.). Aquatic Toxicology, 60: 61–73.
Fairchild, J.F., Ruessler, D.S. & Carlson, A.R. 1998. Comparative sensitivity of five species of macrophytes and six species of algae to atrazine, metribuzin, alachlor, and metolachlor. Environmental Toxicology and Chemistry, 17:1830–1834.
Hegewald, E. & Hanagata, N. 2002. Validation of the new combinations of Coelastrella and Neodesmus and the description of the new subfamily Desmodesmoideae of the Scenedesmaceae(Chlorophyta). Archiv für Hydrobiologie, Supplement 143 [Algological Studies] 105: 7-9.
Krauss, R.W. 1958. Physiology of the freshwater algae. Annual Review of Plant Physiology, 9: 207-44.
Lavens, P. & Sorgeloos, P. 1996. Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture. FAO Fisheries Technical. Rome.
Lurling, M. & Roessink, I. 2006. On the way to cyanobacterial blooms: Impact of the herbicide metribuzin on the competition between a green alga (Scenedesmus) and a cyanobacterium (Microcystis). Chemosphere, 65:618–626.
Ma, J. 2002. Differential sensitivity to 30 herbicides among populations of two green alga Scenedesmus obliquus and Chlorella pyrenoidosa. Environmental Contamination and Toxicology, 68: 275–281.
Ma, J., Lin, F., Wang, S. & Xu, L. 2004. Acute toxicity assessment of 20 herbicides to the green alga Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. Environmental Contamination& Toxicology, 72: 1164–1171.
Nichols, H.W. 1973. Growth media – freshwater. In: Stein, J. R. (Editor), Handbook of Phycological Methods– Culture Methods and Growth Measurements. Cambridge University Press Cambridge.
Parsons, T.R., Maita, Y. & Lalli, C.M. 1984. A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Pergamum Press. Oxford.
Pendersen, M.F. & Hensen, P.J. 2003. Effects of high pH on the growth and survival of six marine heterotrophic protests. Marine Ecology Progress Series, 260: 33–41
Weed Society of America. 1994. Herbicide Handbook. 6th ed. Champaign. IL, USA.
Wong, P.K. 2000. Effects of 2, 4-D glyphosate and paraquat on growth, photosynthesis and chlorophyll a synthesis of Scenedesmus quadricauda Berb 614. Chemosphere, 41:177-182.