مطالعه و بررسی برخی از پارامترهای اثرگذار محیطی بر آزادسازی کادمیوم از پسماندهای الکترونیکی در محیط‌های آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه می‌باشند که قطعات اصلی آن‌ها شامل خازن، ترانزیستور، آی.سی، مدارات الکترونیکی، قطعات کاتدی و آندی بوده و دارای خاصیت سمیت، بیماری‌زایی و پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران، خورندگی تاسیسات و تجهیزات و مشابه آن می‌باشند.بر این اساس، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر در آزادسازی این فلزات و اختصاصاً عنصر کادمیوم در محیط پیرامون می‌باشد. جهت بررسی این موضوع تاثیر عوامل مختلف مانند دما، pH، ترکیبات هامیک و زمان بر روی آزادسازی عنصر کادمیوم از اینگونه پسماندها به محیط‌های آبی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور قطعات انتخابی آنالیز گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بوده است که در محیط آبی،‌ میزان نفوذ کادمیوم در pH بسیار اسیدی و بسیار قلیایی میزان آزادسازی افزایش می‌یابد. همچنین؛ در محیط آبی، افزایش دما سبب افزایش میزان نفوذ عنصر کادمیوم در محیط می‌گردد و اثر پارامتر زمان تماس نیز متناسب با تغییرات pH متغیر می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Some of the Environmental Impact Parameters on the Release of Cadmium from Electronic Waste in Aquatic Environments

نویسندگان [English]

  • H. Bahmanpour 1
  • M. Zaeimdar 2
  • M. Rahimi 3
1 Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch
2 Dept. of Environmental Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 Dept. of Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch
چکیده [English]

Electronic and electrical wastes are special types of wastes, the main components of which include capacitors, transistors, ICs, electronic circuits, cathode and anode components have toxic and pathogenic properties and are stable in the environment and even in body of animal, are corrosive to installations and equipment The purpose of this study is to investigate and identify the effective factors in the liberation of metals, in particular cadmium, in the surrounding environment. Accordingly, the effect of different factors such as temperature, pH, humic acid and time on the release of cadmium from these wastes to aquatic environments has been studied. For this purpose, the selected parts were analyzed and examined. The results indicate that in the aqueous medium, the amount of cadmium penetration in the very acidic and very alkaline pH, the release rate increases. Also, in the aqueous medium, the increase in temperature increases the penetration of cadmium in the environment, and the effect of the contact time parameter is also proportional to the pH variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-waste
  • Cadmium
  • pH
  • aquatic environment
احمدی. ب. 1387. بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامتی انسان. شرکت آب منطقه‌ای زنجان. ایران.
اسدی. م.، فائزی رازی. د.، نبی‌زاده. ر. و وجدانی. م، 1377. مدیریت مواد زائد خطرناک، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران. ایران.
آموزشی، ف.، مظفری، ع. و محمدی، ف. 1387. بررسی بازیافت ضایعات الکترونیکی و راهکارهای آن. چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند. ایران.
موسوی، س. ع.، خاموطیان، ر. و پروانه، م. 1392. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای الکترونیکی در دنیا و ایران. اولین نمایشگاه و سمینار محیط زیست، انرژی و صنعت، ایران.
نجفی، ع. 1390. مدیریت پسماندهای الکترونیکی و بررسی نقش آن در حفاظت از محیط زیست. پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران.
Amfo-Otu1, R., Kwesi Bentum, J.   & Omari, S. 2013. Assessment of Soil Contamination through E-Waste Recycling Activities in Tema Community One. Environment and Pollution, 2(2): 66-70.
 Bizzo, W. A., Figueiredo, R. A.  & Andrade, V. F. 2014. Characterization of Printed Circuit Boards for Metal and Energy Recovery after Milling and Mechanical Separation. Materials, 7: 4555-4566.
Guo, Y., Huang, C., Zhang, H. & Dong, Q. 2009. Heavy metal contamination from electronic waste recycling at Guiyu, Southeastern China. Journal of Environmental Quality, 38(4):1617-1626.
Huang, J., Nkrumah, P.Anim, D.Mensah, E. 2014. E-Waste disposal effects on the aquatic environment: A, Ghana. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 229:19-34.
Lide, D. R. 2000. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds: in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
Manc, G. 1987. Pollution threat of heavy metalsin aquatic environments. 1st Ed., Elsevier SciencePublishers, New York.
Michael, C. & Sugumar, R. W. 2013. Studies on Leaching of Heavy Metals from E–waste.
Oriental Journal of Chemistry, 29(03):1149-1154.
Nnorom, I. CH., Osibanjo, O., Okechukwu1, K., Nkwachukwu1, O. & Chukwuma, R.C. 2010. Evaluation of Heavy Metal Release from the Disposal of Waste Computer Monitors at an Open Dump. International Journal of Environmental Science and Development, 1(3):227-233.
Ofudje, E. A., Alayande, S. O., Oladipo, G. O., Williams, O. D. & Akiode, O. K. 2014. Heavy Metals Concentration at Electronic- Waste Dismantling Sites and Dumpsites in Lagos, Nigeria. International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, 4(6): 678-690.
Qihang, W., Leung, j., Xinhua, G., Shejun, Ch., Xuexia, H., Haiyan, L., Zhuying, H., Libin, Z., Jiahao, Ch. & Yayin, L. 2015. Heavy metal contamination of soil and water in the vicinity of an abandoned e-waste recycling site: Implications for dissemination of heavy metals. Science of the Total Environment, 506–507: 217-225.
Song, Q. & Li, J. 2014. Environmental effects of heavy metals derived from the e-waste recycling activities in China: a systematic review. Waste Management, 34(12):2587-94.
Xinhui, B., Bernd, S., ZhenZhen, W., Xinming, W., Guoying, SH. & Jiamo, F. 2010. The major components of particles emitted during recycling of waste printed circuit boards in a typical e-waste workshop of South China. Atmospheric Environment, 44(35): 4440-4445.
Zeine, W. 2015. Environmental impact assessment of waste electronic and electric equipment (WEEE) management practices in developing countries through leaching tests. African Journal of Environmental Science and Technology, 9(8): 671- 681.