بررسی اثرات صیدپره بر تغییرات جوامع ماکروزئوبنتوزی حوضه ‌‌‌‌ی جنوبی خزر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

3 گروه اکولوژی منابع آبی پژهشکده آبزی پروری آب های داخلی، بندر انزلی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر صید پره بر تغییرات جوامع ماکروزئوبنتوزی حوضه جنوبی خزرمی باشد. در تحقیق حاضر از موجودات کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر(استان گیلان)در دو زمان فعالیت پره(ماه های مهر تا فروردین) و تعطیلی پره(ماه های خرداد، مرداد و شهریور)سال های 1393 تا 1394 از محدوده پره شهدای انزلی وپره شیرین محله با 4 ایستگاه و رودخانه پلرود با 3 ایستگاه نمونه برداری شده است. در ابتدا نرمال بودن داده ها با آزمون(کلموگروف - اسمیرنوف) تست و برای بررسی مقدار همبستگی متغیرها نسبت به هم از آزمون پیرسون، برای مقایسه میانگین هر یک از متغیرها بین ایستگاه ها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) و برای جداسازی گروه های همگن در ایستگاه ها از آزمون توکی درسطح معنی داری 5 درصد  استفاده شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تعداد و زیتوده گونه ها در قبل از زمان صید و فصل صیداز اختلاف معنی داری برخوردار می باشند (05/0 > P). ولی تنوع گونه ها در قبل و زمان صید اختلاف معنی داری نداشت(05/0 P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Beach Seine Fishery Effect on Macroinvertebrate Community Changes in the South of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • M. Aghebaty 1
  • M. R. Rahimibashar 2
  • A. R. Mirzajani 3
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Department of marine biology, Islamic Azad University, Lahijan branch
3 Department of Ecology of Water Resources, National Inland Water Aquaculture Institute, Anzali Port
چکیده [English]

This study was carried out for determining beach seine effects on the macroinvertebrate communities in Shohadaye Anzali -Shirin Mahale andestuaries of Polrud River study areas. In order to survey the effects of beach seine, samplings were carried out in selected stations during the beach seine fishery season (October- March) and when no beach seine fishery was performed (June-September). Hence, four stations in Shohadaye Anzali - Shirin Mahale and three stations in Polrud River estuaries were chosen for sampling. Statistical analysis of data, normalization, correlation, mean comparison for different parameter used, was performed by applying KolmogorovSmirnov test (K–S test) and Pearson's Correlation Coefficient, respectively. One-way ANOVA for comparison of means of each parameter, between stations, was used. Classifications of homogeneity of the groups of different benthic organisms throughout the stations were analyzed by Tukey’s test. The results of this study showed that there were significant differences in frequency and biomass of the macroinvertebrate species, during the the beach seine fishery season and after the closing of beach seine fishery (p< 0.05). The results also showed that there were no significant differences in species diversity index (p > 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • beach seine fisher
  • macrobenthic diversity
  • Kolmogorov–Smirnov test
اکرمی، ر.، بندانی، غ.، قرایی، ا.، میردارهریجانی، ج. و کرمی، ر.1387. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آنها با مواد آلی بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان(دریای خزر). مجله علمی شیلات ایران، 17(2): 18-9.
بیرشتین ، ی. آ.، وینوگرادف، ن. ن.،کوون، م. اس.، آستاخوف، ت. و. و رومانف، ن. ن.1968.اطلس بی مهرگان دریای خزر. مترجم دلیناد و نظری. سال ترجمه1380. موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران. ایران.
حسین پور، ن.1374. بررسی منابع ماکروزئوبنتیک رودخانه های سیاه درویشان و پسیخان. مجله علمی شیلات ایران، 3: 20-8.
شربتی، ص.، اکرمی، ر.، یلقی، س.، میردار، ج. و احمدی، ز. 139. شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان). مجله علمی شیلات ایران،21(4): 32-23.  
قاسم اف، ع. 1990. اکولوژی دریای خزر. ترجمه شریعتی، ا.، 1378. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ایران.
کوثری، س.، وثوقی، غ.، فارابی، س. م.و. و سلیمانی رودی، ع. 1388. مقایسه فراوانی و ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران. مجله علمی شیلات ایران، 18(2): 127-119. 
میرزاجانی، ع. ر.، غنی نژاد، د. و قانع ساسان سرایی، ا. 1384. ارتباط میزان صید پره های ساحلی با فراوانی بی مهرگان کفزی دریای خزر در حوزه استان گیلان. مجله علمی پژوهش و سازندگی، 68: 9-2. 
نصراله زاده ساروی، ح.، سلیمانی رودی، ع.، مخلوق، آ.، نگارستان، ح. و اسلامی، ف. 1392. بررسی روابط بین رده های غالب کفزیان و برخی پارامترهای محیطی در حوزه جنوبی دریای خزر با بکارگیری آزمونهای چند متغیره تناظر متعارف کننده و مولفه اصلی. مجله اقیانوس شناسی، 4(14): 68-57.
Alipoor, V., Rahimibashar, M. R. & Aliov, C. R.2011. Temporal and spatial variability of macrofauna in a microtidal estuary (Sefid-Rood Estuary, South of Caspian Sea). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 6:432- 435.
Baptist, M.J.,Van Dalfsen, J.,Weber, A., Passchier,S. &Van Heteren,S. 2006.The distribution of macrozoobenthose in the south north Sea in relation to meso-scale bed forms.  Estuarine,Coastal and Shelf  Science.68:538-546.
Blanchard, F., Loc'h, L., Hily, C. & Boucher, J. 2004. Fishing effects on diversity, size and community structure of the benthic invertebrate and fish megafauna on the Bay of Biscay coast of France. Marine Ecology Progress Series, 280: 249-260.
Borja, A. & Tunberg, B. G. 2011. Assessing benthic health in stressed subtropical estuaries, eastern Florida, USA using AMBI and M-AMBI. Ecological Indicators, 11(2): 295-303.
Carter, R. W. G. 2013. Coastal environments: an introduction to the physical, ecological, and cultural systems of coastlines. Academic Press. USA.
Diaz, R. J., Solan, M. & Valente, R. M. 2004. A review of approaches for classifying benthic habitats and evaluating habitat quality. Journal of environmental management, 73(3): 165-181.
Dumont, H. J. 2000. Endemism in the Ponto-Caspian fauna, with special emphasis on the Onychopoda (Crustacea). Advances in Ecological Research, 31: 181-196.
Gray, A.C. & Kennely, S.J., 2003.Retained and discards catches from commercial beach seining in Botany Bay Australia. Fisheries Research, 63:405-422.
Kaiser, M. J. 1998. Significance of bottom‐fishing disturbance. Conservation Biology, 12(6): 1230-1235.
Karpinsky, M. G. 1992. Aspects of the Caspian Sea benthic ecosystem. Marine Pollution Bulletin, 24(8): 384-389.
Lamberth, S. J., Bennett, B. A., Clark, B. M. & Janssens, P. M. 1995. The impact of beach-seine netting on the benthic flora and fauna of False Bay, South Africa. South African Journal of Marine Science, 15(1): 115-122.
Liansó, R. J., Dauer, D. M. & Vølstad, J. H. 2009. Assessing ecological integrity for impaired waters decisions in Chesapeake Bay, USA. Marine Pollution Bulletin, 59(1): 48-53.
Mcintyre, C. L. & Adams, L. G. 1999. Reproductive characteristics of migratory golden eagles in Denali National Park, Alaska. Condor, 101: 115-123.
 Nybakken, J.W. 1993. Marine Biology: An ecological approach. Harper Collins College Publishers, USA.
Ramsay, K., Kaiser, M. J., Richardson, C. A., Veale, L. O. & Brand, A. R. 2000. Can shell scars on dog cockles (Glycymeris glycymeris L.) be used as an indicator of fishing disturbance? Journal of Sea Research, 43(2): 167-176.
Reiss, H. & Kröncke, I. 2005. Seasonal variability of benthic indices: an approach to test the applicability of different indices for ecosystem quality assessment. Marine Pollution Bulletin, 50(12): 1490-1499.
Thrush, S. F., Hewitt, J. E., Funnell, G. A., Cummings, V. J., Ellis, J., Schultz, D. & Norkko, A. 2001. Fishing disturbance and marine biodiversity: role of habitat structure in simple soft-sediment systems. Marine Ecology Progress Series, 221: 255-264.
Venturini, N., Muniz, P. & Rudriguez. 2004. Macrobenthic subtidal communities in relation to sediment pollution: the phylum-level meta- analysis approach in a south-eastern coastal region of South America. Journal of Marine Biology, 144:119-126.