بررسی پروفایل و میزان اسیدهای چرب ماهیان پرورشی در استخر ثامن الائمه در قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه سه گونه از ماهیان پرورشی آب های لب شور( قمرود) شامل فیل ماهی، ماهی سفید و ماهی کپور می باشد. تعداد 9 قطعه ماهیبا میانگین وزنی متفاوت از مجموعه استخر پرورشی گرمابی ثامن الائمه قمرود، واقع در شهر قم تهیه شد.ماهیان بعد از فلس زنی، باله زنی و تخلیه اعماء و احشا در کوتاه ترین زمان با استفاده از جعبه های یونولیتی و یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس از زیر باله پشتی فیله هایی با وزن حدود100 گرم تهیه و توسط آب مقطر (دمای 4 درجه سانتی گراد) شستشو داده شد و تا شروع آزمایش در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.تعیین ترکیب اسیدهای چرب ماهیان توسط دستگاه GC/mass (Gass Chromatography)انجام گرفت. در هر سه گونه ماهی مورد مطالعه، بیشترین اسیدچرب را اولئیک اسید (  C18:1c  ) دارا بود و پالمتیک اسید (  C16:0  ) و اولئیک اسید (  C18:1c  ) به ترتیب فراوان ترین اسیدچرب اشباع و تک غیراشباع بودند. فراوان ترین اسیدهای چرب چندغیراشباع ( PUFA) در فیل ماهی و ماهی سفید، لینولئیک اسید ( C18:2c ) و در ماهی کپور، دوکوزاهگزانوئیک اسید (  C22:6  ) بود. در این تحقیق میزان اسیدهای چرب امگا3 در فیل ماهی (99/9) بیشترین میزان نسبت به ماهی سفید (3/9) و ماهی کپور ( 4/5) بود. نتایج تحقیق همچنین نشان داد بیشترین نسبت w-6/w-3 به ترتیب در فیل ماهی 99/2 و ماهی سفید 74/0 و کپور 64/0 مشاهده شد. تمامی گونه های مورد مطالعه دارای نسبت مطلوب ( w-6/w-3 ) که از نظر متخصصان تغذیه (1تا4) است می باشد. بیشترین شاخص PUFA/SFA به ترتیب در کپور 28/5 ، سفید 15/3 و فیل ماهی 6/0 مشاهده شد. بیشترین میزان EPA+DHA در فیل ماهی با میزان 56/7 نسبت به ماهی کپور 4/5 و ماهی سفید4/6 دیده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه (One-way ANOVA)و انجام آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و بین سه گونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0 P). در هر سه گونه ماهی مورد بررسی، میزان اسید های چرب غیراشباع بیشتر از اشباع بود و با توجه به شاخص مطلوب w-6/w-3 ، هر سه ماهی از نظر منابع شیلاتی و غذایی بسیار ارزشمند محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Profile and Concentration of Fatty Acids in Aquaculture Fish in the Samenolaemeh Pond in Qom

نویسندگان [English]

  • P. Abomahbob
  • R. Mousavi Nadoushan
Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Fish is one of the most significant and valuable food resources that plays an important role in nutraceutical foods and is the most important source of polyunsaturated fatty acids (PUFA), in particular n-3 fatty acids. Increasing fish consumption is the only realistic way to increase the beneficial PUFAs and to create more favorable W-6: W-3 in the human food diet. The objective of this project was to determine the fatty acid composition of the muscle tissue of three species of brackish water fish, carp fish, white fish and beluga. In all three types of fish, oleic acid (C18:1c) concentration was the highest. The highest levels of PUFA found in beluga and white fish was linoleic acid (C18:2c) and in carp fish, docosahexaenoic acid (C22:6).   The results showed that the saturated fatty acid in the studied species were 47, 50.2, 24.45 percent respectively. The results for PUFAwas 8.9, 15.9, and 40.73 percent and finally for MUFA were 45.6, 34.4, and 34.9 percent of total fatty acids, respectively. The W6:W3 ratio in these fish species was 0.64, 0.74, and 2.99 respectively. The total amount of fatty acids was analyzed using GC/MS and results were statistically analyzed using analysis of variance method (one - way ANOVA). No significant difference was observed among three studied species of fish (P>0.05). In all three species the unsaturated fatty acid levels were higher than the saturated fatty acid levels and according to their W6:W3 ratio, all three species are considered to be valuable sources of nutrition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ( Huso huso) farmed fish
  • ) Rutilus frisii kutum) farmed fish
  • (Cprinus carpio( farmed fish
  • fatty acid
  • w-6/w-3
  • brackish water Qom
جرجانی، س. 1392. مقایسه ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب عضله کپور ماهیان پرورشی. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 3: 98-58.
 
Al-Arrayed F.H., Maskati A.L. & Abdullah F.J. 1999. n3-polyunsaturated Fatty Acid Content of Some Edible Fish from Bahrain Waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 49: 109-11.
Alasalvar, C. 2002. Seafoods: quality, technology and nutraceutical application an overview. In Seafoods-quality, technology and nutraceutical application. ed. Cesarettin Alasalvar and Tony Taylor, New York.
Bayir, A.H., Haliloglu, I., Sirkecioglu, A.N. & Aras N.M. 2006. Fatty acid composition in some selected marine fish species living in Turkish waters. Journal Science of Food and Agriculture, 86: 163-168.
Cejas, J.R., Almansa, E., Je´rez, S., Bolan˜os, A., Felipe, B. & Lorenzo, A. 2004. Changes in lipid class and fatty acid composition during development in white seabream (Diplodussargus) eggs and larvae. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 139: 209–216.
Gapasin, R.S.J., Bombeo, R., Lavens, P., Sorgeloos, P. & Nelis, H. 1998. Enrichment of live food with essential fatty acids and vitamin C: effects on milkfish”Chanos chanos” larval performance. Aquaculture, 162: 269–286.
Gutierrez, L.E. & Da Silva, R.C.M. 1993. Fatty acid composition of commercial fish from Brazil. Scientia Agricola, 50: 478-483.
Haliloglu, H.I., Bayir, A., Sirkecioglu, A.N., Aras, N.M. & Atamanalp, M. 2004. Composition of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) living in sea-water and fresh water. Food Chain, 86: 55-59.
Inhamuns, A.J. & Bueno Franco, M.R. 2008. EPA and DHA quantification in two species of freshwater fish from central Amazonia. Food Chemistry, 107: 587–591.
Kandemir, S. & Polat, N. 2007. Seasonal Variation of Total Lipid and Total Fatty Acid in Muscle and Liver of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Reared in Derbent Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,7:27–31.
Kinsella E., Lokeshn B. & Stone R.A. 1990. Dietary n-3 polyunsaturated fatty acids and amelioration of cardiovascular disease: possible mechanisms. American Journal of clinical Nutrition, 52(1): 1-28.
Kolakowska, A., Szczygielski, M., Bienkiewicz, G. & Zienkowiz, L. 2000. Some of fish species as a source of n-3 polyunsatirated fatty acids. Acta Ichyhyologica Piscatoria, 30: 59-70.
Kris-Etherton, P.M., Harris, W.S. & Apel, L.J. 2002. Fish consumption, fish oil, omega3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation, 106: 2747-2757.
Millar, J.A. & Wall-Manning, H.J. 1992. Fish Oil in Treatment of Hypertension.N. Zeitschrift Fur Medizinische Physik Journal,105: 155-163.
Mukhopadhyay, T. & Ghosh, S. 2007. Lipid profile and fatty acid composition of twos lurid fish eggs. Journal of Oleo Science, 8:399-403.
Mukhopadhyay, T., Nandi, S. & Ghosh, S. 2004. Lipid profile and fatty acid composition in eggs of Indian feather back fish Pholui (Notopterus notopterus) in comparison with body-tissue lipid. Journal Oleo Science, 7:322-328.
Ojagh, S.M., Rezaee, M. & Khoramgah, M. 2009.The investigation of nutritional composition and fatty acids in muscle of common carp (Cyprinus carpio) and grass carp (Ctenopharyngodon idella). Journal of Food Science and Technology, 6(1): 77-83.
Ozogul, Y., Ozogul, F. & Alagoz, S. 2007. Fatty acid profiles and fat contents of commercially important seawater and freshwater fish species of Turkey: A comparative study. Food Chemistry, 103: 217-223.
Piggot, G.M. & Tucker, B.W. 1990. Effects of Technology on Nutrition. Marcel Decker, Inc. New York, USA.
Sargent, J.R., Tocher, D.R. & Bell, J.G. 2002. The lipids. In Fish Nutrition.3th edition, Sandiego: Academic Press.
Suzuki, H., Tamura, M. & Wada, S. 1995. Comparison of docosahexaenoic acid with eicosapentaenoic acid on the lowering effect of endogenous plasma cholesterol in adult mice. Fisheries Science, 61: 525-526.
Testi, S., Bonaldo, A.L., Gatta, P. & Badiani, A. 2006. Nutritional traits of dorsal and ventral fillets from three armed fish species. Food Chemistry, 98: 104–111.
Valencia, I., Ansorena, D. & Astiasaran, I. 2006. Nutritional and sensory properties of dry fermented sausages enriched with n-3 PUFAs. Meat Science, 72: 727-733
Vlieg P. & Body D.R. 1988. Lipid contents and fatty-acid composition of some NewZealand freshwater finfish and marine finfish, shellfish, and roes. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 22: 151-162.
Yeganeh, S., Shabanpour, B., Hesseini, H., Imanpour, M.R. & Shabani, A. 2012. Seasonal variation of chemical composition and fatty acid profile of fillet in wild common carp (Cyprinus carpio) in Caspian Sea. Journal of food Technology, 10(2): 24-31.