بررسی نیکل و وانادیوم در رسوب و گاماروس در استان گیلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم وفنون دریایی

چکیده

این مطالعه به بررسی فلزات­ سنگین نیکل و وانادیوم، در رسوب و گاماروس در استان­ گیلان پرداخته است. نمونه­برداری از 5 ایستگاه در استان­ گیلان در فصل بهار سال 1395 از رسوبات سطحی و گاماروس غالب  انجام گرفت. ارزیابی فلزسنگین نیکل و وانادیوم با دستگاه ICP انجام شد. یافته­ها با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی دانکن بررسی گردید. نتایج نشان داد که میزان وانادیوم در رسوب و گاماروس بیشتر از نیکل بود و تجمع بیشتری از هر دو فلز در بخش غربی استان( منطقه رودسر) در مقایسه با بخش شرقی مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین پارامترهای محیطی و میزان فلزات وجود نداشت. براساس معادله رگرسیون ارتباط مثبت ضعیفی بین میزان نیکل و وانادیوم در رسوب و گاماروس بدست آمد که معنی دار نبود. در مقایسه با استاندارد (2004) NOAA  میزان نیکل و وانادیوم در رسوبات سواحل استان گیلان بیشتر نبوده و در محدوده مجاز قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Nickel and Vanadium in Sediment and Gammarus in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • G. Mirzapour 1
  • E. Shirvani Mahdavi 2
  • L. Yadegarian 2
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Environment, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology
چکیده [English]

In this study nickel and vanadium heavy metals were investigated in sediments and gammarus in Gilan Province. Sampling was carried out from sediments and dominant Gammarus, from 5 stations in Gilan province, in the spring of 2016. Nickel and vanadium analysis was carried out using an ICP/MS instrument. The results were statistically analyzed using one-way ANOVA and Duncan's test. The results showed that the amount of vanadium in sediment and Gammarus was higher compared to nickel and more accumulation of both metals was observed in the western part of the province (Rudsar area) compared to the eastern part. There was no significant correlation between environmental parameters and the concentration of metals. Based on the regression equation, a weak positive correlation was found between the amount of nickel and vanadium in sediments and Gammarus, which was not significant. Comparing results with NOAA standard (2004), the amount of nickel and vanadium in the sediments of the coast of Gilan province were not higher than the permissible range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment
  • Gammarus
  • Heavy metals
  • Caspian Sea
 
آزاد کار لنگرودی، ی. و شعبانی پور، ن. 1390. بررسی صفات گاماروس دریای خزر(Pontogammarus maeoticus) و اجزای ضمائم دهانی آن در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره(sem). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان ، 1(2): 93- 81.
باقری، ح. و عظیمی، ع. 1394. مطالعه پراکنش فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان- جنوب دریای خزر. اقیانوس شناسی، 6(21): 36- 27.
حسینی، ع. 1377 . بررسی روند تغییرات و میزان فلزات سنگین (Cd, Cu, Zn, Pb) در گاماروس های مصب رودخانه های سواحل دریای خزر )نور تا فریدونکنار.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ایران.
 
خاتمی ، ه، ریاضی، ب و مدیری آثاری، ع، 1383. بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده­های درشت بی­مهرگان کفزی. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 9(1): 78-

خاکسار، ک.، نگارستان، ح. و ماشینچیان مرادی،  ع. 1393. بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس و کادمیوم) در گاماروس Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوب غربی دریای خزر حد فاصل رامسر تا انزلی.  پژوهش های علوم و فنون دریایی، 9(1): 87-79.

 میرزایی، م.، معتضدی، م.  و  نیکبختی، آ. 1392.  بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر. نشریه محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 2(3): 232-223.
 
 Altingda, A. & Yigiti, S. 2005. Aseement of Heavy metals concentrations in the food web of lake Beysehir, Turkey.  Chemosphere, 60(2):522-556.
American Public Health Association (APHA) .2005. Standard method for examination of water and wastewater, 21st edn. APHA, AWWA, WPCF, Washington.
 
De Mora, S., Sheikholeslami, M.R., Wyse, E., Azemard, S. & Cassi, R. 2004. An assessment of metal contamination in coastal sediments of the Caspian Sea. Marine Pollution Bulletin, 48: 61-77.
 
Karaman, G.S. & Pinkster, S. 1987. Freshwater Gammarus species from Europe, North Africa and adjacent regions of Asia (Crustacea-Amphipoda): Part III. Gammarus balcanicus group and related species. Bijdragen tot de Dierkunde,  57: 207–260.
 
Lamanso. R, Cheung, Y, Chan, K.M. 1991. Metal concentration in the tissues of rabbitfish collected from ToloHarbou r in Hongko ng . Marine Pollution Bulletin, 39:123-34.
 
Lokeshwari, H. & Chandrappa, G. T. 2006. Impact of heavy metal contamination of Bellandur Lake on soil and cultivated vegetation. Current Science, 91(5): 622–627.
 
Long, E.R.; MacDonald, D.D.; Smith, S.L.; Calder, F.D.,1995. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental Management, 19:81– 97.
 
Malakootian, M., Yaghmaeian, K., Meserghani, M., Mahvi, A. H. & Danesh pajouh, M. 2011. Determination of  Pb, Cd, Cr and Ni concentration in Imported Indian Rice to Iran. Iranian Journal of Health and Environment, 4(1): 77–84.
 
Vethamony, P., Sudheesh, K., Babu, M. T., Jayakumar, S., Manimurali, R., Saran, A. K., Sharma, L. H.,  Rajan, B. & Srivastava, M. 2007. Trajectory of an oil spill off Goa, eastern Arabian Sea. Field observation and simulation. Environmental Pollution, 148(2):438-444.