بررسی حذف سرب موجود در شیرابه های اطراف تهران توسط کربن فعال هسته زیتون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

امروزه نگرانی درباره مشکلات آلودگی آب ها افزایش یافته است. بنابراین یکی از فعالیت های کارخانه ها و راهکارها می بایست حذف آلاینده ها باشد. از فرآیندهای متفاوتی برای حذف آلاینده ها استفاده می شود، اما جذب سطحی یکی از روش های دوست دار محیط زیست و روشی اقتصادی می باشد. در این پژوهش، کربن فعال هسته زیتون به عنوان یک جاذب جدید برای حذف فلز سرب مورد استفاده قرار گرفته است. در فرآیند حذف فلز تأثیر پارامترهای pH، غلظت فلز، میزان جاذب و زمان در تماس بودن آنها در فرآیند ناپیوسته وابسته به زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج میزان حذف فلز حدود 109 mg/g بدست آمد. مدل‌های سینتیکی مورد مطالعه قرار گرفت و پارامترهای این مدل‌ها محاسبه شد. از بررسی تأثیر غلظت این نتیجه به دست می‌آید که معادله ایزوترم لانگمویر بهترین معادله برای بیان این سیستم با توجه به میزان بالای همبستگی نتایج ( 998/0R2=) و کمترین میزان خطا می‌باشد.  ضرایب همبستگی مدل مرتبه اول بالاتر از 99/0 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lead Removal Process from Leachates around Tehran

نویسندگان [English]

  • M. Chelehei 1
  • R. Marandi 2
1 Dept. of Environment, Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Dept. of Chemical Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Nowadays, increasing public concern have challenged the environmental problem associated with wastewater. Indeed, the removal of contaminates from wastewater is still far away from a satisfactory solution. Different processes are used for the treatment of wastewater. However, adsorption on activated carbon can be an environmentally friendly and economically sound process. In this study, olive-waste activated carbon as was employed as a novel adsorbent for efficient removal of lead (heavy metals). In the removal process the variables; pH, concentration of lead, amount of adsorbent and contact time, were studied on their influence on removal of lead, using one at a time approach, in a batch procedure on removal of lead which used 109 mg/g. Following the investigation of concentration effect, fitting the experimental equilibrium data to numerous conventional isotherm models showed that the Langmuir model with high correlation coefficient and low error analysis (R2=0.998) is more usable to explain the experimental data. The kinetic models were studied and parameters of this model was calculated. First order kinetics was predicted for adsorption with 0.99 error tolerance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Olive-waste
  • Activated Carbon
  • kinetic
  • Isotherm