تاثیر روش های متفاوت جابجایی (تور دستی و فیش پمپ) بر فاکتورهای خونی بچه ماهیان شانک اروپایی ) (Sparus aurata

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 شیلات/دانشکده علوم و فنون دریایی/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جابجایی ماهیان با تور دستی و فیش پمپ بر روی ویژگی های ظاهری و فاکتورهای خونی بچه ماهیان شانک اروپایی در کارگاه تیاب پران قشم می باشد. جامعه آماری شامل 1500 عدد ماهی با میانگین وزنی 10 گرم بود. در گروه شاهد، ماهیانی که در حال آرامش بوده و فاقد هرگونه تنش و فشاری بودند مورد بررسی قرار گرفتند.در تیمار دوم جابجایی و حمل ماهی ها با توردستی انجام گرفت و ماهیان تیمار سوم با استفاده از دستگاه فیش پمپ انتقال داده شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در پارامترهای هماتولوژی مورد بررسی، بلافاصله بعد از جابجایی ماهیان، بیشترین تعداد گلبول های قرمز(49/1) و گلبول های سفید (91/46) در میلی متر مکعب، در نمونه های منتقل شده با فیش پمپ ثبت گردید. همچنین حداکثر مقدار لاکتات (46/58)، کورتیزول (32/1) بر حسب نانوگرم در میلی متر، گلوکز (01/64 میلی گرم در دسی لیتر) و کلر (55/130فتومتر) در تیمار مربوط به انتقال ماهیان به روش فیش پمپ حاصل شد. نتایج نشان داد که میزان تنشی که به ماهی درحین استفاده از فیش پمپ وارد می شود به نسبت بیشتر از زمانی است که از تور دستی استفاده می شود(05/0 >P). البته استفاده از فیش پمپ سبب آسیب های مکانیکی و تلفات کمتری به ماهیان می شود. لذا جابجایی ماهیان با فیش پمپ با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای کاهش استرس، می تواند برای انتقال حجم بیشتری از ماهیان با آسیب مکانیکی قابل قبول، از روش های قابل اعتماد بشمار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Displacement Methods (Fishing Net and Fish Pump) on Blood Parameters of Sparus aurata

نویسندگان [English]

  • H. Najar hadavi 1
  • Mohammad Kazemiyan 2
  • H. Emadi 1
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Dept. of Fisheries/Faculty of Marine science and technology/Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of fish displacement using fishing net and fish pump on the apparent characteristics and blood factors of Sparus aurata fishes in Tiyab Pran Qeshm workshop. The statistical population consisted of 1500 fish with an average weight of 10 g. In the control group, fish were kept calm and were not subjected to any tension and pressure. The second group consisted of a treatment in which the displacement was carried out using fishing net and the third group was the treatment in which a fish pump was used for transferring the fish. Regarding the hematological parameters, the highest number of red blood cells (1.49) and white blood cells (46.91) in cubic millimeters were recorded in fish samples displaced using the fish pump. Similarly, the maximum amount of lactate (58.66) and cortisol (1.32) in ng / ml, glucose (64.01 mg / dl) and chlorine (130.55 μm) were obtained in the treatment using the fish pump. The results of the study showed that the tensions that were introduced to the fish while using the fish pump were more compared with the treatment using fishing net (p <0.05). However, the use of the fish pump caused less mechanical damage and less fish mortality, and more fish could be displaced using this method and during transfer fish did not suffer from lack of oxygen, as they were in the water during the transfer, and received enough oxygen. Therefore, displacement of fish with a fish pump, taking into account the necessary measures to reduce stress, can be considered as reliable methods for transferring more fish from acceptable mechanical damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish pump
  • Stress
  • hematological factors
بحر کاظمی، م. 1395. بررسی تاثیر تراکم ذخیره سازی بر پارامترهای رشد، فاکتورهای ایمنی و میزان استرس در ماهی آزاد دریای خزر. مجله پژوهش های جانوری، 29(4): 520-515.   
فلاحتکار، ب.، راهداری ع. و باقرپور، ا. 1395. پاسخ های استرس و خون شناسی بچه ماهی کپور نقره ای به دستکاری های ناشی از صید. مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 4(2):  73- 57.
ﻣﺤﯿﺴﻨﯽ، .، ﻓﺎراﺑﯽ، س.م و.، ﺑﻨﺎﯾﯽ م. و ﻧﻌﻤﺖ دوﺳﺖ ﺣﻘﯽ، ب.1395. اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر  (Rutilus frisii kuttum) طی سازﮔﺎری ﺑﺎ آب ﺷﻮر. نشریه توسعه آبزی پروری، 10(4): 124- 111.
ﻣﺼﺒﺎح، م.، ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن، ت.، ﮐﺮﻣﯽ، ا.، ﻣﻼﯾﻢ رﻓﺘﺎر، ط. و ﻧﻈﺮی، م.1394. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺷﻮری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ﻣﺎﻫﯽ بنی Mesopotamichthys Sharpeyi . ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﺰﯾﺎن، (2) 5: 78-68.
ﻣﻮﻣﻨﯽ، و.، ﻗﻠﯿﭽﯽ، ا. و  ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ، س. 1396. نقش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی رﺷﺪ و ﺧﻮنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی (Onchorhynchus mykiss) رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰیﭘﺮوری، 11(3):122- 111.
نعمت الهی، م. ع. 1389. پاسخ به استرس اسارت در تور در ماهی کپور معمولی. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. 63(1): 55-46.
 
Axelrod, J.& Reisine, T.D. 1984. Stress hormones: their interaction and regulation. Science, 4;224(4648):452-459.
Balabanova, L.V., Mikryakov, D.V.  & Mikryakov, V.R. 2009. Response of common carp (Cyprinuscarpio L.) leucocytes to hormoneinduced stress. Inland Water Biology, 2(1): 86-88.
Benfey, T. C. &  Biron, M. 2000. Acute stress response in triploid rainbow trout (Oncorhynchus   mykiss) and brook trout (Salvelinus fontinalis). Aquaculture, 184: 167- . 176.
Blaxhall, P.C. & Daisley, K.W.1973. Routine haematological methods for use with fish blood.  Journal of Fish Biology, 5: 771-781.
Brett, J.R. 1958. Implications and assessments of environmental stress. In: The  Investigation of fish power problems. Larkin, P.A. (e d). Institute of Fisheries. University of  B.C.
Cataldi, E., Di Marco, P., Mandich, A. & Cataudella, S. 1998. Serum parameters of Adriatic sturgeon. Acipenser naccarii (Pisces: Acipenseriformes): effects of temperature and stress. Comparative Biochemistry and Physiology, 121: 351-354.
Chen, C., Wooster, G.A.  & Bowser, P.R.  2004. Comparative blood chemistry and histopathology of tilapia infected with Vibrio vulnificus or Streptococcus iniaeor exposed to carbon tetrachloride, gentamicin or copper sulphate. Aquaculture, 239: 421-443.
Haghighi, M. 2009. Laboratory Methods of Fish Hematology. Iranian Fisheries Research Organization Publication. Tehran, Iran.
Koeypudsa, W. & Jongjareanjai, M. 2011. Impact of water temperature and sodium chloride  (NaCl) on stress indicators of hybrid catfish (Clarias gariepinus, Burchell x C.macrocephalus, Gunther). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(4):  369-374.
Kubilay, A. & Uluköy, G. 2002. Effects of Acute Stress on Rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). Turkish Journal of Zoology, 26: 249-254.
Martinez-Porchas, M., Martinez-Cordova, L.R. & Ramos-Enriquez, R. 2009. Cortisol and glucose: Reliable indicators of fish stress. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 4: 158–178.
Mc Donald, D.G. & Milligan, C.L. 1992. Chemical properties of the blood. Fish Physiology, 12: 55-133.
Mazandarani, M., Taheri Mirghaed, A. & Hoseini, S.M. 2015. Hematological characteristics and reproduction indices of wild beluga (Huso huso) brood stocks from the southeast of the Caspian Sea. Iranian Journal of Vetetinary Medicine, 9:65-71.
Okolie, N.P. & Iroanya, C.U. 2003. Some histologic and biochemical .evidence for mitigation of cyanide-induced tissue lesions by antioxidant vitamin administration in rabbits. Food and Chemical Toxicology,41:463-469.
Ruane, N. M., Huisman, E. A. & Komen, J. 2001. Plasma Cortisol and Metabolite Level Profiles in Two .sogenic Strains of Common Carp during Confinement. Journal of Fish Biology, 59: 1-12.
Ruane, N.M., Wendelaar Bonga, S.E. & Balm, P.H.M. 1999. Differences between rainbow trout browntrout in the regulation of the pituitary-interrenal axis and physiological performance during confinement. General and Comparative Endocrinology, 115: 210-219.
Summerfelt, S.T., Davidson, J. & Wilson, G. 2009. Advances in fish harvest technologies for circular tanks. Aquatic Engineering,40 (2), 62–71.
Santos, M.A. & M. Pacheco. 1996.Anguilla anguilla L. Stress biomarkers recovery in clean water and secondarytreated pulp mill effluent. Ecotoxicology and Environmental Safety, 35: 96–100.
Tanyer, G. 1985. Hematology and Laboratory. Ayyldz Matbaasi.A.S. Ankara.
Vijayan, M. M. & Periera, C. 1997. Metabolic responses associated with .confinement stress in tilapia: The role of cortisol. Comparative Biochemistry & Physiology, 116:89-95.
Wagner, E. J. & D. M. Driscoll. 1994. Physiological stress responses of cutthroat trout to loading by fish pump, conveyor, or dip net. Journal of Applied Aquaculture, 4: 19-27.
Waring, C. P., Stagg R. M. & Poxton M. G. 1992. The effect of handling on flounder, Platichthys flesus L., and Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Biology, 41: 131-144.
Xiao. L, Long, X., Xu, M. & Wang, Q. 2015. Movement characteristics of fish in a jet fish pump. Ocean Engineering, 108: 480–492.