بررسی جریان های کرانه راستا در سواحل امیرآباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریائی، تهران، ایران

2 گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم وفنون دریایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین اثرهای ورود امواج به آب های کم عمق و تاًثیر توپوگرافی بستر بر آنها در ناحیه ساحلی پدیده ی شکست موج می باشد. این فرایند عامل مهمی در ایجاد جریان های عمود بر ساحل، بازگشتی و موازی ساحل است که در مجموع به نام های جریان های نزدیک ساحل معرفی می شوند. در این پژوهش جریان های کرانه راستا منطقه امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مناسب ترین رابطه برای محاسبه سرعت این نوع جریان ها و علاوه برآن الگوی جریان های کرانه راستا با استفاده از داده های میدانی موج و جریان به دست آمد. با در دست داشتن نقشه هیدروگرافی منطقه مورد نظر و شیب ساحل و استفاده از داده های بویه موج نگار ایستگاه امیرآباد و اطلاعات گلموج بلند مدت منطقه امیرآباد، سرعت های جریان کرانه راستا با روابط تجربی محاسبه شد و سپس نتایج حاصل از محاسبه ها با استفاده از نرم افزار MATLAB با سرعت های جریان اندازه گیری شده توسط جریان سنج مورد مقایسه قرار گرفت تا بتوان سازگارترین رابطه انتخاب شده و ضریب برازشی این رابطه تخمین زده شود. نتایج نشان داد که میانگین سرعت جریان کرانه راستادر سواحل بندر امیرآباد 16 و جهت غالب جریان شرقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Longshore Currents in the Amirabad Coast

نویسندگان [English]

  • K. Lari 1
  • A. Ebrahimi 2
1 Dept. of Physical Oceanography, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Dept. of Physical Oceanography, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important effects of wave entrance to the shallow waters and sea bed topography on them in coastal zone is wave breaking phenomenon. This process is a crucial factor in production of cross-shore, rip and longshore currents that are generally introduced as near shore currents. In this research, longshore currents of Amirabad area were considered and then the most appropriate relation was obtained for computation of velocity for these kind of currents. In addition, pattern of the currents were obtained using the field data of waves and currents By using the hydrographic map of the study area and also the slope of the shore and using the data from the buoy in Amirabad station and wave rose fitted coefficient in Amirabad area, velocities of longshore currents were computed in experimental terms. The computed results were then compared (using MATLAB software) with velocities of currents measured by flow meter, to estimate the most compatible selected relationship and fitted coefficient term. The results showed that, the average of velocity of longshore current in Amirabad shore is 16cm/s and dominant direction of current is eastern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longshore current
  • shore steepness
  • fitted coefficient
  • Amirabad
 
ثابت عهد جهرمی، ع. 1378. بررسی شکست موج و جریانهای در امتداد ساحل ناشی از آن در سواحل جنوبی دریای خزر (بین بندر انزلی تا کیاشهر). دانشکده علوم دریایی،دانشگاه تربیت مدرس.
علیزاده، ح. 1383. مقدمه ای بر ویژگی های دریای خزر. انتشارات نوربخش. تهران، ایران.
عبدالحی، م.1387. بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر. پایان نامه، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
لاری، ک.1382. اثر متقابل امواج ناشی از باد و امواج دورآ در خلیج فارس. پایان نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و فنون دریایی. ایران.
 
 
Galvin, C.J. 1968. Breaker type classification on three laboratory beaches. Journal of Geophysical Research, 73(12): 3651-3659.
Komar, P. D. & Gaughan, M. K. 1973. Airy Wave Theory and Breaker Height Prediction. Proceedings of the 13th Coastal Engineering Conference, American Society of Civil Engineers, USA.
 
Lari, k., Kheiri, S., karami, A., Torabi Azad, M. & Abrehdary, M. 2012. Field Study of Long shore Current along the Anzali Coast in Caspian Sea. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(5):4556-4562.
Longuet-Higgins, M. S. & Stewart, R. W.  1963. A Note on Wave Setup. Journal of Marine Research, 21(1): 4-10.

Pilarczyk, K. W. & Zeidler, R. B. 1996. Offshore breakwaters and shore evolution control. Balkema, Rotterdam.

Singamsetti, S. R. & wind, H.G. 1980. Characteristics of shoaling and Breaking periodic waves Normally Incident to Plane Beaches of Constant Slop. Breaking waves Publication No. M1371, waterstaat, the Nether Lands.  
  Svendsen, Ib A. 2006. Introduction to Near Shore Hydrodynamics. World Scientific. USA.