ارائه برنامه تفرجی و حفاظت پارک ملی دریایی نای بند از طریق زون بندی عرصه های آبی و خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پروژه مهندسین مشاور لار

2 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه مهندسی عمران، دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

چکیده

محدوده مطالعاتی این تحقیق پارک ملیدریایی نایبندعرصهزیبایطبیعیباتنوعزیستیوغنایگونهایبالاییاستکه بهواسطهورودآلودگیهایناشیازواقعشدندرپاییندستمنطقهصنعتیپارسجنوبی،استفاده بیرویهبیشازظرفیتبردوتبدیلزمینتوسطارگانهایمختلفدرمعرضخطراتجدیقرار دارد. این پارک در منتهی الیه جنوب شرقی شهر کنگان در استان بوشهر قرار دارد و هدف  از انجام پژوهش حاضر، ارزیابیتواناکولوژیکیبرای کاربری های توریسم و حفاظت برای بخش خشکی و دریایی این پارک می باشد. بدین منظور پس از شناسایی منابع محیط زیستی محدوده مورد بررسی و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از روش اکولوژی سیمای سرزمین و با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده از معیارهای ملی و بین المللی، ارزیابی توان اکولوژیک منطقه برای فعالیت های تفرجی و تکنیک رویهم اندازی نقشه ها، نواحی مناسب تفرج گسترده و متمرکز برای دو بخش خشکی و دریایی پارک شناسایی شد.  برای کاربری تفرج در بخش خشکی دو طبقه (1 و 2 ) و برای بخش آبی (1) طبقه مشخص گردید. سپس ناحیه بندی تفرجی نهایی با توجه به توسعه اقتصادی رو به رشد در پیرامون منطقه و با توجه به موقعیت نواحی حفاظتی و حساس در محدوده مورد مطالعه، صورت گرفت. پساززونبندیوتعیینکاربریهایمناطقتحتحفاظت،براساساطلاعاتبدستآمدهاز شناساییمنابعبیوفیزیکیواقتصادیاجتماعی،زونهابه عنوانمکملهایاهدافمدیریت، برنامهریزیشده و برنامه ها درسهسطحبلندمدت (25 تا 50 سال) ، میانمدت(25-5 سال) و (کوتاهمدت5سال)برای پارک ارائه گردید. بهعلتافزایشجمعیتمهاجردرمنطقه،تقاضابرای توریسمروزبهروزافزایشمییابدوبهعلتظرفیتبرداندکپارکبرایفعالیتهایتفرجی،پارک ملینایبنددیگرجوابگویاینحجمتوریستنخواهدبود. لذادربخشبرنامه هادودستهبرنامه تعیین شده است که دستهاولخارجنمودنفعالیتهایتفرجیازمنطقهپارکملینایبند بهمناطقخارجازآنبااولویتبالاترودردستهدومساماندهیبهفعالیتهایتفرجیپارک قراردارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ecological potential of tourism and protection of Nayband National Marine Park by zoning the land and offshore sections

نویسندگان [English]

  • nazli moghadam yekta 1
  • R. Hejazi 2
  • A. Karimi 3
1 Project manager at Lar Consulting Engineers
2 Dept. of Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 . Dept. of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Qom University of Technology
چکیده [English]

In this study, the ecological potential of tourism and protection of the land and offshore section of Nayband National Marine Park, in the southeastern part of the Kangan city in Bushehr province was evaluated. Therefore, after identifying the environmental resources of the area, investigation and preparation of required maps using Landscape Ecology Method using Geographic Information System (GIS) was started. Using national and international criteria, ecological potential of the region for recreational activities was assessed and by overlaying of maps, suitable recreation areas were identified for both land and offshore regions. Two levels (levels 1 and 2) were identified for the land sector and 1 level for the offshore area. Taking into account the growing of the economic development around the region and considering the location of the protected and sensitive areas within the study area, the recreational package was finalized. After zoning and determining the uses of protected areas, based on the information obtained from the identification of biophysical and socioeconomic resources, the zones were presented to supplement the objectives of management and planning of programs at three levels of long term (25 to 50 years), medium term (5-25 years) and short term (5 years), of the national park. Due to the increase of the immigrant population in the region, and limited capacity of the park for recreational activities, the national park will not answer this volume of tourists. Therefore, two categories were set for the program, the first category was the removal of recreational activities from the National Marine Park of Nay Band to the areas outside the park with a higher priority and the second category was organizing the recreational activities of the park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological potential
  • Nayband national marine park
  • recreational activities
  • protection