بررسی میزان تجمع فلزات سنگین ( نیکل، جیوه و کادمیوم) در بافت عضله و پوست ماهی صبور Tanoalosa ilisha در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات-دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آبادان-ایران

2 گروه شیلات و فرآوری آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، ایران

چکیده

در این مطالعه به بررسی میزان تجمع فلزات سنگین ( نیکل، جیوه وکادمیوم) در بافت عضله و پوست ماهی صبورTanoalosa ilishaدر استان خوزستان (رودخانه کارون، رودخانه اروند رود، بحرکان) پرداخته شده است. بدین منظور اقدام به نمونه گیری از ماهیان صبور با استفاده از تور صیادی گوشگیر گردید. پس از صید ماهیان بصورت کاملاً تصادفی و درون یخ به سرعت به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان غلظت عناصر سنگین مورد ارزیابی در این تحقیق در ایستگاه بحرکان و کمترین میزان غلظت فلزات در ایستگاه اروندرود می باشد. بطور کلی غلظت فلز نیکل موجود در عضله ماهی صبور در ایستگاه کارون b115/0±162/1و اروندرود c095/0±908/0  بالاتر از حد مجاز FDA  است. اما فلز نیکل موجود در پوست ماهی صبور در هر سه ایستگاه بحرکان، کارون و اروند به ترتیب a219/0±901/1. b221/0±558/1وb155/0±222/1 می باشد که بالاتر از حد مجاز است. در رابطه با فلز کادمیوم نیز مقادیر موجود در بافت عضله در ایستگاه بحرکان و کارون  به ترتیب a082/0±547/0                b050/0±421/0 بالاتر از حد مجاز WHO و پایین تر از حد مجازFDA است، اما مقادیر موجود در ایستگاه اروند رودc013/0±285/0 پایین تر از حد مجاز WHO و FDA بود. اما میزان کادمیوم موجود در پوست ماهیان صبور هر سه ایستگاه به ترتیبa106/0±648/0 و b077/0±494/0 و c009/0±340/0 بالاتر از حد استاندارد WHO و پایین تر از حد استانداردFDA بود. میزان تجمع فلز جیوه در بافت پوست و عضله ماهی صبور در هر سه ایستگاه پایین تر از حد مجاز FDA وFAO  بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Heavy Metal Contamination of Hg, Cd and Ni in Muscle Tissue and Skin of Ilish fish (Tenualosa ilisha) in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • sahar jalili 1
  • S. Rahimi 2
1 Department of fishery,faculty of engineering,islamic azad university, abadan branch.iran
2 Dept. of Fisheries, Islamic Azad University, Abadan Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the accumulation of heavy metals (nickel, mercury and cadmium) in muscle and skin tissue of Tanoalosa ilisha in Khuzestan province (Karun River, Arvand Rud River, Bahrakan). For this purpose, after determining the stations by GPS, sampling of the Tanoalosa ilisha fish was performed using a fishing trip. After catching fish randomly, fish were placed in contact with ice in standard conditions and quickly transferred to the laboratory. Subsequently, the samples were evaluated for measuring the factors of this study based on international standard methods. The results of this experiment showed that the highest concentrations of heavy metals evaluated in this research (nickel, cadmium and mercury) were at the Bahrakan station and the lowest concentration of metals were in the Arvand Rud station. Generally, the concentration of nickel metal found in the fish muscle in Karun was 1±162.11 ???and Arvandroud  Rud station, 0.0±908.09, was higher than the FDA limit. However, nickel in the Tanoalosa ilisha fish skin was higher than the permissible level in all three stations, 1±901.219, 1±588.22. 1±222.15. Regarding cadmium levels in muscle tissue at the Bahrekan and Karun stations, 0.0±547.08, 0.0±421.05, were higher than the WHO and below the FDA recommendations, but at Arvand river the levels were lower than WHO and FDA limits. However, the cadmium content of the endangered fish of all three stations, 0.0±648.106, 0.0±494.07, 0.0±340.09 was higher than the WHO standard and was below the FDA standard. The accumulation of mercury metal in skin tissue and Tanoalosa ilisha fish muscle in all three stations was lower than the FDA and FAO limits. In addition, the amount of elemental accumulation in fish skin was more intense than in muscle tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilish fish (Tenualosa ilisha)
  • Heavy metals
  • Khuzestan
  • pollution