ارزشگذاری اقتصادی دریاچه ارومیه برای مصارف غیرارزشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی

چکیده

منابع طبیعی تجدید شونده همواره نقش اساسی در سیر تحولات تاریخی جوامع از لحاظ اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند. رشد روزافزون مشکلات، معضلات و فجایعی که از تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی منجر گردیده متخصصان و دوست‌داران محیط زیست از یک سو، اقتصاددانان از سوی دیگر، توجه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلان را به لزوم حفاظت و بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع طبیعی جلب کنند. اطلاع از خدمات سیستم‌های محیط زیستی در عرصه علم بر واقعیات و آگاهی از ارزش این خدمات در عرصه ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد. از این رو، انسان در برای بهترین تصمیم‌گیری ناگزیر از انتخاب بهترین کاربری از میان کاربری‌های مختلف طبیعیت برای ارزش‌گذاری آن است. تعیین ارزش اقتصادی دریاچه ارومیه براساس روش لوجیت در تاریخ ، که بر تمایل پرداخت مردم استوار است، با توجه به وسعت عملکرد دریاچه ارومیه ارزشگذاری آن به روش CVM  و با اندازه گیری WTP صورت گرفت. هدف از این تحقیق ارایه‌ی ارزش غیر مصرفی (ارزش حفاظتی) است. در این روش 31 متغیر بررسی شدند برآورد مدل در این تحقیق به روش لوجیت و با نرم افزار EVIEWS 10  انجام شد. پس از تحلیل نتایج مشاهده شد که به ازای هر واحد افزایش قیمت پیشنهادی 21 درصد از میزان تمایل به پرداخت کاسته می شود. برای تعیین ارزش اقتصادی غیرمصرفی دریاچه مقدار عددی  WTPمیانگین 103*58/52 و ارزش کل دریاچه حدودا 605 میلیون دلار برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical valuation of Urmia Lake for non-consumable values

نویسندگان [English]

  • H. Kazemi
  • R. Hejazi
Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Renewable natural resources have had a fundamental role in economic and social development of societies during history. Increasing environmental disasters has also concerned economists as well as environmental specialists, and has made the experts at management level to realise the need for protection and sustainable use of natural resources. In this study, it was tried to determine the economical value of Urmia Lake,usingLogit method which is based on people’s willingness to pay, by CVM method and WTP measurements. The main purpose of this study was to provide non-consumable value (conservation value) of this lake. In this method, 31 variables were investigated. The estimation of the model was carried out using the Logit method with EVIEWS software (10). Analyzing the results indicated that the amount of willingness to pay for each unit price rise is decreased by 21%. Finally, the average value of WTP for non-consumable economic value of UrmiaLake was estimated to be 52.58x103 and the total economic value of the lake was estimated to be $605 million.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic valuation
  • Lake Urmia
  • Logit Method
  • conservation value
  • EVIEWS 10 Software