دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-93 

پژوهشی

4. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

صفحه 43-54

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ حسین نگارستان