دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-88 

پژوهشی

1. تنوع زیستی باکتری های گرم منفی نمک دوست در سواحل تنگه هرمز

صفحه 1-9

تارا موسیوند؛ عباس اخوان سپهی؛ شیلا صفائیان


6. کیفیت آب رودخانه ی درکه با تاکید برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

صفحه 51-61

فرشته فریور؛ رضوان موسوی ندوشن؛ فریبرز دولتشاهی؛ سید محمد تقی ساداتی پور


7. مطالعه شعاع تغییر شکل Rossby در تحول نظام های جوی

صفحه 63-76

علی محمدی؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان