دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-102 
8. ارزیابی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای WRF برای بارش‌های سنگین روزانه استان قزوین طی دوره 1381 تا 1390

صفحه 88-102

فروزان ارکیان؛ ندا مشاطان؛ پری سیما کتیرایی بروجردی؛ احسان میرزایی حاجی باقلو