دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1392 
4. تحلیل میدانی انتشار BOD در دریاچه سد میناب

صفحه 46-63

مژده ثقفی؛ کورش کیهان؛ محمد مهدوی


7. بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد مه در فرودگاه بین المللی رشت

صفحه 78-91

فروزان ارکیان؛ تائیس صابری؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان زمانیان