دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-104 

پژوهشی

1. تهیه رزین از کربن فعال اصلاح شده جهت اندازه‌گیری فلز روی (II) در نمونه‌های آب رودخانه‌ی سوین

صفحه 6-25

خالده اقدم؛ الهام منیری؛ امیر عبدالله مهرداد شریف؛ همایون احمد پناهی


4. برخی از شاخص های رشد کپور هندی کاتلا ((Catla catla مولد در استخر خاکی دراستان خوزستان

صفحه 41-50

شیما آیتی بهبهانی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مژگان خدادادی؛ غلامرضا اسکندری


6. ترکیب و تنوع فیتوپلانکتونی در رژیم غذایی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و آب‌بندان‌های منطقه‌ی مرکزی مازندران

صفحه 63-74

میر روح‌اله اکبری لله مرزی؛ بابک مقدسی؛ سید محمد وحید فارابی؛ ابوالقاسم روحی؛ مریم شاپوری


7. تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

صفحه 75-88

منیر غیاث آبادی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ سید علی جوزی