دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-112 
3. انباشتگی زیستی روی و کروم در Azolla filiculoides در تالاب انزلی

صفحه 29-39

پریسا نجات خواه معنوی؛ لیدا سلیمی؛ شیرین ولی پور