دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-102 
5. اثر کاربرد گیاه جعفری( Petroselinum sativum) بر شاخص های رشد قزل آلا Oncorynchus mykiss) )

صفحه 56-65

امیر عباس زینالو؛ ژاله خوشخو؛ عبدالرحیم وثوقی؛ الهام زینالو