دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1391 
2. شناسایی، گسترش و فراوانی زوآنتاریاهای منطقه جزر و مدی جزیره هنگام

صفحه 11-24

حامد دهقانی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ حمید رضایی مارنانی


6. بررسی آلودگی پلی کلروبی فنیل‌ها در رسوبات منطقه تالاب انزلی

صفحه 67-78

اعظم صادق اسدی؛ سید محمد باقر نبوی؛ حسین غفوریان؛ آزاده اکرام جعفری