دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1391 
4. بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

صفحه 37-47

هادی جدّی؛ بابا مخیر؛ امیراقبال خواجه رحیمی


5. بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه‌ای cygnea Anodont و رسوبات تالاب انزلی

صفحه 48-60

لیدا سلیمی؛ شهلا جمیلی؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ عباسعلی مطلبی؛ مححمد ربانی