دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1391 

پژوهشی

1. بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع باکتری‌های Halomonas sp. دریاچه ارومیه

صفحه 5-21

شبنم ایران نژاد؛ عباس اخوان سپهی؛ محمد علی آموزگار؛ امیر تکمه چی؛ راحله پوری


4. پراکنش، فراوانی و توده زنده ماکروبنتوزهای خلیج گرگان وجنوب شرقی دریای مازندران، استان گلستان

صفحه 46-59

محمود سقلی؛ رئوف باقراف؛ رحمان پاتیمار؛ سیدعباس حسینی؛ نورمحمد مختومی


7. بررسی امکان پیش آگاهی وقوع پدیده تگرگ با استفاده از رادار

صفحه 90-103

اعظم صانعی؛ فروزان ارکیان؛ پری سیما کتیرایی؛ محمد ریحانی پروری