دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1390 
4. بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش ،خلیج فارس

صفحه 30-39

آزاده صالح دوست؛ محمد جواد جامی؛ حسین نگارستان؛ رضوان موسوی ندوشن؛ بابا مخیر


5. بررسی ظرفیت جذب پارانیتروفنل با نانوجاذب GN-88

صفحه 40-60

حسین غفوریان؛ فریده نوری؛ لیندا یادگاریان