دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-86 

پژوهشی

1. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

صفحه 1-9

محمد عباسی عقدا؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


5. بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان

صفحه 41-52

علی حمزه پور؛ کاظم درویش بسطامی؛ حسین باقری؛ علی عظیمی؛ عباس عینعلی؛ رضا رهنما