دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-80 
2. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

صفحه 11-21

محمد عباسی عقدا؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


5. مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان

صفحه 41-49

احمد جلیزی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده