دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-102 

پژوهشی

1. مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب‌شور و شیرین

صفحه 1-10

شهره مسائلی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مرتضی علیزاده؛ حسین نگارستان