دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-102 
2. تأثیر هورمون LHRH-A2به تنهایی و در ترکیب با پیموزاید بر القاء رسیدگی نهایی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

صفحه 18-37

طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ گاناز شکیباییان؛ محمد کریم جاذبی زاده؛ شهرام اجتماعی مهر