دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-102 
2. بررسی میزان نیترات و فسفات در حوضه جنوب شرقی دریای مازندران در فصل بهار و تابستان

صفحه 10-19

پریسا نجات خواه معنوی؛ علی اکبر پاسندی؛ محمود سقلی؛ ندا بهشتی نیا؛ داوود میرشکار


4. بررسی برخی پارامترهای سرمی مولدین ماهی بنی در اوزان مختلف

صفحه 39-49

مژگان خدادادی؛ مهسا انصاری؛ رحیم پیغان؛ غلامحسین محمدی؛ مهدی رئیسی