دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-102 
3. تاثیر پروبیوتیک Aqualase بر رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور وحشی (Cyprinus carpio)

صفحه 26-36

مژده نیکخو؛ مهدی یوسفیان؛ عبدالرحیم وثوقی؛ رضا صفری


4. مطالعه برخی از شاخص های مورفوسیتولوژیک بیضه ماهی بنی (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان

صفحه 37-48

مژگان خدادادی؛ عبدالرحمن دزفولیان؛ غلامحسین محمدی؛ تقا دستگیر