دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-102 
2. تغییرات زمانی و مکانی عوامل غیر زیستی، کلروفیل-a و تولید اولیه پلاژیک در مصب رودخانه سفیدرود

صفحه 10-22

محمدرضا رحیمی بشر؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ شعبانعلی نظامی


3. مطالعه کمی و کیفی پساب کارخانه کاوه سودای مراغه جهت پرورش آرتمیا

صفحه 23-34

مرضیه قره‌باغی؛ سید محمد تقی ساداتی‌ پور؛ حسین غفوریان؛ ناصر آق


6. اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

صفحه 63-73

مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی