دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-95 
8. مطالعه پراکنش فصلی و عمقی ماکروفون های پارک ملی بوجاق، حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 85-95

سهیل بهربر؛ حسین نگارستان؛ عبدالوهاب مقصودلو؛ افشین دانه کار