دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-105 
3. آلودگی نفتی و منشا آن در رسوب و گاماروس در سواحل جنوبی دریای مازندران

صفحه 31-40

افتخار شیروانی مهدوی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آیدا جان پرور آیدانی