اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی به صورت فصلنامه چاپ می گردد. مقاله های تحقیقی و پژوهشی درباره  مسائل علوم دریایی و آبزیان در صورتیکه در مجله دیگری چاپ نشده باشد در این نشریه بررسی و در صورت تایید چاپ می گردد.

این نشریه در صدد آنست که با چاپ مقالاتی که از پژوهش های انجام شده توسط محققین کشورمان با استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی دنیا در زمینه علوم دریایی انجام گرفته است، قدم های موثری در جهت رفع معضلات علوم دریایی بردارد.