پژوهش های علوم و فنون دریایی (JMSTR) - اهداف و چشم انداز