راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی

رعایت موارد زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی ارسال می‌گردد ضروریست.

1- نوع مقاله

مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های علوم و فنون دریایی و یا شیلاتی که به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود، جهت چاپ مورد بررسی هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی قرار خواهد گرفت.

2- روش نگارش

مقاله به ترتیب با اجزای زیر نگارش شود.

2-1- عنوان

عنوان گویا و بیانگر مندرجات مقاله بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

2-2- چکیده

چکیده فشرده‌ای گویا از مقاله با تأکید بر توضیح مسئله، روش کار و نتایج بوده و از 12 سطر (حدود 250 واژه) بیشتر نباشد.

2-3- واژگان کلیدی

حداکثر 5 واژه کلیدی ویژه، درباره موضوع مورد پژوهش بعد از چکیده ارائه شود.

2-4- مقدمه

مقدمه باید با طرح مسئله و مرور پژوهش‌های انجام شده، هدف پژوهش را توجیه کند.

2-5- مواد و روش‌ها

در این قسمت مواد و وسائل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری و روش‌های شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود. (ذکر منابع مربوط به روش اجرای پژوهش ضرورت دارد. جزئیات آن در بند 2-7 آمده است). هم چنین معرفی محل جغرافیایی اجرای پژوهش (با ارایه نقشه محل)، دوره و تاریخ آن ضرورت دارد.

2-6- نتایج

تمامی نتایج کیفی و کمی به دست آمده در این قسمت ارائه گردد. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی نموده و برای ارائه نتایج از جدول، منحنی، نمودار و یا تصویر استفاده نمود (برای توضیحات بیشتر به بند 3 مراجعه شود).

2-7- بحث و نتیجه‌گیری

در این قسمت نتایج بدست آمده با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و درباره آنها بحث و نتیجه‌گیری به عمل آید. نگارنده در همین قسمت می‌تواند توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم جهت انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند.

ذکر منابع در متن مقاله ضروری بوده و برای این کار تنها نام خانوادگی نگارنده و سال انتشار درون پرانتز نوشته شود. در صورتی که نگارنده دو نفر باشد ذکر نام خانوادگی هر دو ضروری است، ولی چنانچه نگارندگان از دو نفر بیشتر باشند، پس از نام نگارنده نخست در منابع فارسی «و همکاران» و در منابع لاتین "et,. al" آورده شود.

2-8- فهرست منابع

منابع مورد استفاده باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (یا نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شوند. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که از یک نگارنده چند مقاله به صورت انفرادی و مشترک ارائه شده، ابتدا مقالات انفرادی و سپس بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شود.

در تنظیم منابع، ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع خارجی آورده شوند.

در تنظیم فهرست منابع برای کتاب و مقاله از شیوه زیر پیروی شود:

الف) کتاب به صورت زیر معرفی می‌گردد:

نام خانوادگی نویسنده / کاما / نام / نقطه / فاصله / سال / نقطه / عنوان کتاب / نقطه / نام ناشر / نام شهر / نام کشور / نقطه

مثال (1):

اکبری، م. 1362. تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان. موسسه انتشارات دریایی. تهران، ایران.

 

در صورتی که نگارنده دو نفر باشد بعد از ذکر نام خانوادگی و نام نفر اول در فارسی از حرف (و) و در انگلیسی از (&) استفاده شود و بعد نام‌خانوادگی و نام نگارنده دوم آورده شود. چنانچه تعداد نگارندگان بیش از دو نفر باشد بین نام‌های نفرات دوم به بعد تا قبل از نفر آخر (,) قرار داده شود. طبق مثال زیر:

مثال (2):

Begon, M., Harper, J. L. & Towncend, C. R. 1996. Ecology: Individuals, populations and communities. Blackwell Science Publishers. Boston, USA.

در مورد هر منبع در تمام حالات سطر دوم به بعد از زیر حرف چهارم سطر اول نوشته شود. مثل متن فوق.

ب) فصل کتاب به صورت زیر معرفی می‌گردد:

نام خانوادگی نویسنده فصل کتاب / کاما / نام / نقطه / سال / نقطه / عنوان فصل کتاب / نقطه / «در» / دو نقطه / عنوان کتاب / نقطه / نام خانوادگی گردآورنده (گان) کتاب / کاما / نام / نقطه / در پرانتز ذکر کلمه گردآوردنده(گان) / نقطه / ناشر / کاما / نام شهر / نام کشور / دو نقطه / صفحات فصل کتاب / نقطه

تبصره (1): در مورد ذکر نام نگارندگان بیش از یک نفر به شرح توضیح داده شده در بند الف عمل گردد.

مثال (3):

Raffaelli, D. G., Hildbrew, A. G. & Giller, P. S. 1994. Scale, pattern and process in aquatic systems. In: Aquatic ecology. Giller, P. S. & .Hildbreu, A. G. (editors). Blackwell Scientific Publishers. London, UK     

نام نویسندگان در منبع فارسی به صورت مخفف و در منابع غیرفارسی به صورت مثال فوق نوشته می‌شود.

تبصره (2): در منابع لاتین به جای «در»، in و به جای «گردآورنده» editors قرار داده شود. مانند مثال(3) در بالا.

پ) مقاله‌های منتشره در نشریه‌های ادواری علمی به صورت زیر معرفی گردد:

نام خانوادگی نویسنده / کاما / نام / نقطه / تاریخ / نقطه / عنوان مقاله / نقطه / نام نشریه علمی / کاما / دوره / دو نقطه / صفحات آغاز و پایان / نقطه

مثال (4):

مقیم، م. 1383. ذخایر و برخی از پارامترهای جمعیتی ماهی شیب (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران،  13 : 190-171.

که در آن 13 اشاره به دوره و 190-171 اشاره به صفحه شروع و پایان مقاله دارد.

مثال (5):   

.Dumont, H. J. 1998. The Caspian Lake: History, biota, structure, and function. Limnology and Oceanography, 43: 44- 52 

ت) سایت اینترنتی

نام سایت / نقطه / تاریخ دریافت مطلب / نقطه / عنوان مطلب / نقطه

2-9- چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)

چکیده مقاله به زبان انگلیسی، برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی باشد.

3- شیوه نگارش

مقاله در 4 نسخه روی کاغذ سفید و به ابعاد 28 21 سانتی متر (A4) با رعایت 5/2 سانتی متر حاشیه بالا و پایین و 2 سانتی متر حاشیه راست و چپ با قلم Nazanin، شماره 12 با رعایت تمامی اصول نگارشی، بدون اشتباه و خط خوردگی و متن انگلیسی در برنامه Word 2003 با قلم Times New Roman و فونت 11 تایپ شده و تعداد صفحات مقاله در حدود 12 صفحه باشد. همراه مقاله در یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی و نام گروه یا موسسه‌ محل اشتغال نگارنده(گان)، نام، نشانی، تلفن و E.mail مسئول مکاتبات به پیوست ارسال و از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله خودداری شود. CD حاوی مقالات نیز حتماٌ ارسال گردد.

در تنظیم جدول، منحنی، شکل و تصویر رعایت نکته‌های زیر الزامی است:

P اطلاعات جدول‌ها به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار نشوند. شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن ذکر گردد.

P هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

P نتایج بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود.

P منحنی‌ها، نمودارها، عکس‌ها و نقشه‌ها همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها باید با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین نوشته شود.

P عکس‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. نوشتن نام نگارنده، عنوان مقاله و شماره هر شکل با مداد در پشت آن ضروری است. ذکر مأخذ جدول‌ها، عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است. (ذکر نام و سال)

P توضیحات اضافی عنوان و متن جدول یا شکل، به صورت زیرنویس در زیر جدول یا شکل ارائه گردد.

P اصل عکس‌ها، نقشه‌ها و نمودارها به همراه مقاله ارسال شود.

P واحدهای استفاده شده در مقاله در سیستم متریک باشد.

P در صورتی که مقاله حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری باشد، ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است. مقالات استخراجی از پایان‌نامه‌های دانشجویی باید به تأیید (امضاء) استاد راهنما مربوطه برسد.

P نام علمی جنس‌(ها) و گونه‌(ها) با حروف ایتالیک نوشته گردند.

P مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقاله ارسالی به عهده نویسنده(گان) است. مقاله‌ها به ترتیب تاریخ دریافت نهایی (در صورت نیاز به اصلاح) چاپ می‌شوند. حق چاپ مقاله پس از پذیرش هیأت داوران به این مجله منحصر خواهد بود.

مجله موظف است 3 نسخه از مقاله و یک جلد از مجله را برای نویسنده / نویسندگان ارسال دارد.

P حتی‌الامکان از نوشتن پانویس خودداری شود.

P مقاله به نشانه زیر ارسال گردد:

تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید فلاحی-پلاک 14-دانشکده علوم و فنون دریایی-دفتر مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی     کد پستی:1987974635                                                        

تلفن:22173060 و 22409397