اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پریسا نجات خواه معنوی

بیولوژی دریا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

p_nejatkhahiau-tnb.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد مهدوی

هیدرولوژی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ir_1976_mahdaviyahoo.com

سردبیر افتخاری

دکتر عبدالرحیم وثوقی

بیولوژی دریا و شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

abdolrahimyahoo.com

مدیر داخلی

افتخار شیروانی مهدوی

آلودگی دریا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

eshirvanigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر لیندا یادگاریان

آلودگی دریا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

lyadegarianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر شهربانو عریان

فیزیولوژی آبزیان استاد دانشگاه خوارزمی

shoryanyahoo.com

دکتر محمد مهدوی

هیدرولوژی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ir_1976_mahdaviyahoo.com

دکتر عبدالحسین روستائیان

شیمی دریا استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

arustaiyanyahoo.it

دکتر عبدالرحیم وثوقی

بیولوژی دریا و شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

abdolrahimyahoo.com

دکتر حسن زارع مایوان

زیست شناسی گیاهی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

zaremaihmodares.ac.ir

دکتر جعفر سیف آبادی

بیولوژی دریا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

jseyfabadigmail.com

دکتر پریسا نجات خواه معنوی

بیولوژی دریا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

p_nejatkhahyahoo.com