پژوهش های علوم و فنون دریایی (JMSTR) - واژه نامه اختصاصی