پژوهش های علوم و فنون دریایی (JMSTR) - فرایند پذیرش مقالات