پژوهش های علوم و فنون دریایی (JMSTR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله