نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی پهنه بندی کیفیت منابع آب آشامیدنی با تلفیق دو روش AHP و GIS در منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • آب زیرزمینی ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 66-76]
 • آلودگی آب ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 66-76]

ا

 • ارزش غذایی بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 64-87]
 • استان خوزستان بررسی میزان فلزات سنگین آهن، روی و مس در عضله برخی ماهیان بومی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 88-100]
 • استان هرمزگان فلزات سنگین (سرب،کادمیوم)در بافت کبد و عضله ماهی گیش خال سفیدCarangoides malabaricus در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 40-48]
 • اسیدهای چرب غیر اشباع میزان و انواع اسیدهای چرب غیراشباع در زئوپلانکتونAcartia tonsa در سواحل جنوبی دریای خزر)منطقه نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 12-22]
 • انجماد تند بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 64-87]
 • انجماد کند بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 64-87]

ب

 • بازده هیدرولیکی بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • بافت عضله اندازه گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در آب های شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 36-42]
 • بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-63]
 • بچه ماهی اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • بیمه آبزیان ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 100-115]
 • بهار و تابستان میزان و انواع اسیدهای چرب غیراشباع در زئوپلانکتونAcartia tonsa در سواحل جنوبی دریای خزر)منطقه نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 12-22]
 • بهداشت ایمنی استقرار سامانه مدیریت محیط زیست، بهداشت وایمنی(HSE-MS)در فاز بهره برداری سد سردشت در منطقه زاگرس شمالی با استفاده از تکنیک های Entropy و TOPSIS [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 10-21]

پ

 • پارامترهای شیمیایی مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 50-57]
 • پارامترهای فیزیکی مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 50-57]
 • پراکنده ساز ارزیابی مقایسه‌ای فلزات سنگین سرب و نیکل در میگو Litopaeneus vanammei در مجاورت نفت خام و دو نوع پراکنده ساز [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 30-40]
 • پروتئین مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]
 • پوست سبز گردو بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • پوست سبز گردو بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-21]
 • پوست سبز گردو بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 15-23]

ت

 • تالاب بهشت معصومه مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 50-57]
 • تالاب هورالعظیم بررسی میزان فلزات سنگین آهن، روی و مس در عضله برخی ماهیان بومی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 88-100]
 • تخم گشایی تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 34-40]
 • تراز دریا بررسی تغییرات تراز دریا در اثر پارامترهای هواشناختی با استفاده از مدل های آماری در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-65]
 • تغذیه اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • تغذیه تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio ) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 58-68]
 • تغییر اقلیم بررسی تغییرات فصل پذیری و ناهنجاری های بارش فصلی در ایران طی دوره 1977 الی 2006 [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 24-39]
 • تیغه هدایت کننده جریان بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • تکنیک TOPSISو Entropy استقرار سامانه مدیریت محیط زیست، بهداشت وایمنی(HSE-MS)در فاز بهره برداری سد سردشت در منطقه زاگرس شمالی با استفاده از تکنیک های Entropy و TOPSIS [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 10-21]
 • تیلاپیای قرمز(Oreochromis niloticus) بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 64-87]
 • تنش شوری مطالعه شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicusJakowlew,1870) تغذیه شده باجیره حاوی پودر سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]

ج

 • جیره غذایی بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • جزیره قشم سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]

چ

 • چربی مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]

ح

 • حوضچه رسوبگیر بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]

خ

 • خلیج فارس سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]
 • خلیج فارس اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین(Ni, Pb, Cd, Co, Hg ) در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (خلیج نایبند) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • خلیج فارس فلزات سنگین (سرب،کادمیوم)در بافت کبد و عضله ماهی گیش خال سفیدCarangoides malabaricus در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 40-48]
 • خلیج فارس اندازه گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در آب های شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • خواص فیزیکی و شیمیایی بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 41-52]

د

 • دانه بندی بررسی رسوب شناسی و کانی‌شناختی رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • دترژنت بررسی پارامتر های فیزیکی، شیمیایی و شوینده ها در رودخانه تار (حد فاصل دریاچه تار تا سد ماملو) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 61-70]
 • دریای خزر اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • دریای خزر میزان و انواع اسیدهای چرب غیراشباع در زئوپلانکتونAcartia tonsa در سواحل جنوبی دریای خزر)منطقه نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 12-22]
 • دریای مازندران بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 41-52]
 • دشت قزوین ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 66-76]
 • دشت قزوین پهنه بندی کیفیت منابع آب آشامیدنی با تلفیق دو روش AHP و GIS در منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]

ر

 • رسوب بررسی رسوب شناسی و کانی‌شناختی رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • رش اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • رشد بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-21]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio ) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 58-68]
 • رشد مطالعه شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicusJakowlew,1870) تغذیه شده باجیره حاوی پودر سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • رنگ بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 15-23]
 • رنگ زرد بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • رودخانه تار بررسی پارامتر های فیزیکی، شیمیایی و شوینده ها در رودخانه تار (حد فاصل دریاچه تار تا سد ماملو) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 61-70]
 • روند فصل پذیری بررسی تغییرات فصل پذیری و ناهنجاری های بارش فصلی در ایران طی دوره 1977 الی 2006 [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 24-39]
 • روند ناهنجاری بارش بررسی تغییرات فصل پذیری و ناهنجاری های بارش فصلی در ایران طی دوره 1977 الی 2006 [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 24-39]

ز

 • زاگرس شمالی استقرار سامانه مدیریت محیط زیست، بهداشت وایمنی(HSE-MS)در فاز بهره برداری سد سردشت در منطقه زاگرس شمالی با استفاده از تکنیک های Entropy و TOPSIS [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 10-21]
 • زئوپلانکتون میزان و انواع اسیدهای چرب غیراشباع در زئوپلانکتونAcartia tonsa در سواحل جنوبی دریای خزر)منطقه نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 12-22]

س

 • سامانه مدیریت محیط زیست استقرار سامانه مدیریت محیط زیست، بهداشت وایمنی(HSE-MS)در فاز بهره برداری سد سردشت در منطقه زاگرس شمالی با استفاده از تکنیک های Entropy و TOPSIS [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 10-21]
 • سیاه دانه مطالعه شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicusJakowlew,1870) تغذیه شده باجیره حاوی پودر سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • سرب سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]
 • سرب فلزات سنگین (سرب،کادمیوم)در بافت کبد و عضله ماهی گیش خال سفیدCarangoides malabaricus در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 40-48]
 • سرعت باد بررسی تغییرات تراز دریا در اثر پارامترهای هواشناختی با استفاده از مدل های آماری در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-65]
 • سیست آرتمیا تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 34-40]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی کیفیت منابع آب آشامیدنی با تلفیق دو روش AHP و GIS در منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • سی سنگان بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 41-52]
 • سمیت اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 36-42]
 • سواحل دریای خزر بررسی رسوب شناسی و کانی‌شناختی رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • سواحل سد ماسه ای جزری و فراپراکنا طبقه بندی سواحل چابهار از دیدگاه واکنش های خط ساحلی با استفاده از روش های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]
 • سواحل شمالی خلیج فارس بررسی تغییرات تراز دریا در اثر پارامترهای هواشناختی با استفاده از مدل های آماری در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-65]

ش

 • شاخص فصل پذیری بررسی تغییرات فصل پذیری و ناهنجاری های بارش فصلی در ایران طی دوره 1977 الی 2006 [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 24-39]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 36-42]
 • شاخص های خونی تاثیر سطوح مختلف نانواکسید روی (ZnO NPs)بر شاخص های هماتولوژی ماهی کوی Cyprinus carpio)) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 84-94]
 • شاخص‌های خونی اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-63]
 • شاخص هماتولوژی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio ) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 58-68]
 • شورت نقره ای(Sillago sihama) سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]

ط

 • طبقه بندی سواحل طبقه بندی سواحل چابهار از دیدگاه واکنش های خط ساحلی با استفاده از روش های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]

ع

 • عسلویه اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین(Ni, Pb, Cd, Co, Hg ) در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (خلیج نایبند) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • عضله بررسی میزان فلزات سنگین آهن، روی و مس در عضله برخی ماهیان بومی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 88-100]
 • عوامل قهری ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 100-115]
 • عوامل مدیریتی ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 100-115]

ف

 • فیبر مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]
 • فلزات سنگین ارزیابی مقایسه‌ای فلزات سنگین سرب و نیکل در میگو Litopaeneus vanammei در مجاورت نفت خام و دو نوع پراکنده ساز [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 30-40]
 • فلزات سنگین اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین(Ni, Pb, Cd, Co, Hg ) در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (خلیج نایبند) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • فلزات سنگین بررسی میزان فلزات سنگین آهن، روی و مس در عضله برخی ماهیان بومی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 88-100]
 • فلزات سنگین اندازه گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در آب های شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • فلزات سنگین سنجش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم)در کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakan در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 23-35]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 100-115]

ک

 • کادمیوم سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]
 • کادمیوم فلزات سنگین (سرب،کادمیوم)در بافت کبد و عضله ماهی گیش خال سفیدCarangoides malabaricus در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 40-48]
 • کانی شناسی بررسی رسوب شناسی و کانی‌شناختی رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • کپسول زدایی تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 34-40]
 • کربوهیدرات مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]
 • کلوئید نقره تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 34-40]
 • کوی (Cyprinus carpio) بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 15-23]

م

 • ماهی بررسی میزان فلزات سنگین آهن، روی و مس در عضله برخی ماهیان بومی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 88-100]
 • ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-21]
 • ماهیان استخوانی اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • ماهیان سردآبی ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 100-115]
 • ماهی حمری مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]
 • ماهی سنگسر معمولیPomadasys kaakan بندر عباس سنجش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم)در کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakan در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 23-35]
 • ماهی سوکلا اندازه گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در آب های شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • ماهی شلج مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 41-49]
 • ماهی کلمه مطالعه شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicusJakowlew,1870) تغذیه شده باجیره حاوی پودر سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • ماهی کوی تاثیر سطوح مختلف نانواکسید روی (ZnO NPs)بر شاخص های هماتولوژی ماهی کوی Cyprinus carpio)) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 84-94]
 • ماهی کویCyprinus carpio تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio ) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 58-68]
 • ماهی گیش خال سفید Carangoides malabaricus فلزات سنگین (سرب،کادمیوم)در بافت کبد و عضله ماهی گیش خال سفیدCarangoides malabaricus در بندر عباس(استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 40-48]
 • مدلسازی اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین(Ni, Pb, Cd, Co, Hg ) در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (خلیج نایبند) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • مدل عددی دو بعدی بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • مدل های آماری بررسی تغییرات تراز دریا در اثر پارامترهای هواشناختی با استفاده از مدل های آماری در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-65]
 • مس نیترات اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-63]
 • میکروسکوپ الکترونی بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 64-87]
 • منطق فازی اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین(Ni, Pb, Cd, Co, Hg ) در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (خلیج نایبند) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • مواد مغذی بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 41-52]
 • موج- کشند طبقه بندی سواحل چابهار از دیدگاه واکنش های خط ساحلی با استفاده از روش های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]

ن

 • نانو اکسید روی تاثیر سطوح مختلف نانواکسید روی (ZnO NPs)بر شاخص های هماتولوژی ماهی کوی Cyprinus carpio)) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 84-94]
 • ناهنجاری بارش بررسی تغییرات فصل پذیری و ناهنجاری های بارش فصلی در ایران طی دوره 1977 الی 2006 [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 24-39]
 • نیترات مس نیترات اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 36-42]
 • نفت خام ارزیابی مقایسه‌ای فلزات سنگین سرب و نیکل در میگو Litopaeneus vanammei در مجاورت نفت خام و دو نوع پراکنده ساز [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 30-40]
 • نیکل اندازه گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در آب های شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]

و

 • ویتامین C تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio ) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 58-68]

ه

 • هیدروژن پراکسید تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 34-40]
 • هیدروژئوشیمی ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 66-76]

ی

 • یلی خط کمانی (Terapon jarbua) سنجش فلزات سرب و کادمیوم در بافت های ماهی شورت نقره ای(Sillago sihama) و یلی خط کمانی (Terapon jarbua) درحوضه جنوبی جزیره قشم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 22-29]